Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 125.; fióktelep és postacím: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-062074; adószám: 23587342-2-43), mint a www.sportfactory.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;

- személyes adatainak helyesbítését;

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: [email protected]; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

- a személyes adat kezelése jogellenes;

- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;

- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Indo tv.nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

 

12. Tárhelyszolgáltató: Pannonhosting KFT.

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: [email protected]
 
2018.05.23. 
Follow Us!
modificarea datelor Produsele mele salvate Help

Prelucrarea datelor

Compania care administrează magazinul web Playersroom gestionează confidential informațiile personale ale utilizatorilor- în special cu privire la protecția datelor cu caracter personal referitoare la dreptul la autodeterminare și la manipularea datelor cu caracter personal în conformitate cu GDPR asigură securitatea acestora și ia toate măsurile rezonabile.

Citiți mai multe despre acest lucru.

Politica de confidențialitate

1. Compania Szinga Sport Kft (sediu: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 125., punct de lucru 1038 Budapest, Tündérliget utca 2., număr de înregistrare în registrul comerțului Cg. 13-09-062074, cod fiscal: 23587342-2-43 )- denumit în continuare furnizor- ca operatorul site-ului www.playersroom.ro (denumit în continuare: site) și a webshopului funcționat pe acest site (denumit în continuare:webshop) respectă dreptul constituțional fundamental la protecția datelor cu caracter personal, potrivit conținutului, toată lumea dispune dezvăluirea și folosirea acestora.


2. Furnizorul acordă o atenție deosebită la respectarea datelor personale care afectează clienții (denumită în continuare Client)  privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate, cu privire la prelucrarea automată a acestora, conform înțelegerii din Strasbourg 28 ianuarie 1981, a legii a VI.-a din 1998, respectiv legea CXIX din 1995, privind gestionarea datelor, adreselor si numelor în scopul cercetării și marketingului, precum și legea CXII din 2011 privind dreptul de auto-determinare și libertatea de informare.


3. Datele furnizate de către Client, cum ar fi numele, prenumele, adresa de livrare și de facturare, numărul de telefon, adresa de e-mail, sexul, pot fi găsite în e-mailul trimis prin intermediul sistemului. În cazul plății prin card informațiile necesare pentru acesta este gestionat de către Banca OTP și nu de către Furnizor.

 

4. Operatorii bazei de date sunt: Furnizorul, și serviciile de curierat stabilite la punctul 5.

5. Furnizorul precizează că scopul gestionării datelor înregistrate în baza de date (nume, prenume, adresă de livrare și facturare, adresă de e-mail, număr telefon, sexul Clientului) este de a asigura furnizarea serviciilor disponibile în webshop, pentru apariția conținut și publicitate personalizată, compilarea statisticilor, dezvoltarea tehnică a sistemului informatic și protejarea drepturilor Clienților.  Datele pot fi folosite de către Furnizor, de a forma grupuri de utilizatori și ca Furnizorul să afișeze conținut și/sau publicitate orientat către client pentru aceste grupuri, respectiv să trimite newslettere.

 

Datele furnizate de către Client, pentru transportul produselor achiziționate pe webshop sunt transmise către transportator (numit în continuare curier) în mod în măsura în care este necesar.

 

Firme de curierat

 

Furnizorul ține evidență despre transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de către Client, pentru firma de curierat,pentru informarea persoanelor vizate, care conține data transmiterii datelor, temeiul juridic pentru transmiterea datelor.  Furnizorul păstrează datele 5 (cinci) ani în registrul transmiterii datelor cu caracter personal.

6. Datele cu caracter personal furniztae de către Client, Furnizorul nu are dreptul de a folosi la alte scopuri decăt cele menționate mai sus. Eliberarea datelor cu caracter personal către terți (cu excepția firmelor de curierat) sau autoități - cu excepția dacă legea sa decizia administrativă/judiciară în caz contrar nu are forță obligatorie - este posibil numai cu consimțământul expres al clientului. Datele cu caracter personal ale Clientului, după încetarea scopului utilizării sau la solicitare, Furnizorul șterge.

 

7. Indicarea datelor este de bunăvoie,temeiul juridic este acordului în cauză. Prin utilizarea serviciului oferit de Frunizor Clientul dă acordul la utilizarea datelor descrise mai sus (inclusiv transmiterea datelor de către serviciul de curierat)

 

8. Clientul poate solicita în orice moment la Furnizor:

- informații cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal;

- corectarea datelor cu caracter personal;

- ștergera sau blocarea datelor cu caracter personal.

 

8.1. La cererea Clientului, Furnizorul oferă informații  despre tratarea datelor și sursa lor, scopul gestionării, baza legală a duratei folosirii datelor, numele celui care prelucrează datele - iar în cazul transferului - despre temeiul juridic a acesteia și despre destinatar.

 

Furnizorul este obligat ca să dea un răspuns în scris, clar, într-o formă ușor de înteles Clientului în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice.

 

Conform descrierii de mai sus, la solicitarea clienților pentru informații este gratuit, în cazul în care nu a depus cerere încă  în anul în curs pentru același date, de la operatorul nostruÎn alte cazuri pot fi percepute cheltuieli suplimentare a cărei sumă este de 10 lei. Aceste chletuieli sunt rambursate în cazul în care Gurnizorul a manipulat în mod ilegal sau informațiile cerute a trebuit corectate.

Furnizorul doar în cazurile descrise în legea  Info tv. 9. § (1), respectiv în articolul 19. § poate refuza cererile de informații clientului.

 

În caz de refuz de informații, Furnizorul comunică Clientului că refuzul este bazat pe dispozițiile legei Info. În caz de refuz, Clientul poate apela la Tribunal sau la  Protecția națională de date și libertatea de autoritatea informației (adresă: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefon: +36 (1) 391 1400; e-mail: [email protected]; denumit în continuare Autoriate).

8.2. În cazul în care datele cu caracter personal preculcrat de către Furnizor nu corespunde realității,dar datele corecte sunt disponibile pentru Furnizor atunci aceste date vor fi corectate de către Furnizor.

 

Furnizorul șterge datele cu caracter personal dacă:

- procesarea datelor cu caracter personal sunt ilegale;

- ștergerea datelor cu caracter personal sunt solicitate de Client;

- datele cu caracter personal sunt incomplete sau incorecte - iar situația nu este remediată în mod legal - cu condiția că legea Indo nu exclude

- scopul prelucării aîncetat, sau termenul limită a expirat pentru stocarea datelor specificate în lege

-instanța sau autoritatea prescrie.

 

În loc de ștergere, Furnizorul blocează datele cu caracter personal în cazul în care Clientul cere acest lucru sau dacă eliminarea datelor pe baza informațiilor disponibile ar prejudicia interesele legitime ale Clientului. Datele pot fi blocate atât timp cât există acele funcții de gestionare a datelor care opuneau ștergerea datelor. Furnizorul trebuie să indice datele prelucrate în cazul în care clientul contestă corectitudinea sau acuratețea datelol, dar incorectitudinea sau inexacitatea nu poate fi indicat în mod clar.

 

Furnizorul trimite notificare Clientul și la celor care au fost transferate datele cu scopul prelucrării despre corecția,blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal.  Notificarea poate fi omisă în cazul în care scopul prelucrării datelor nu afectează interesele legitime ale persoanei vizate.

 

Dacă Furnizorul nu îndeplinește cererea de blocare,corectare sau ștergere, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii cererii notifică în scris despre motivele faptice și juridice a respingerii cererii.  În cazul respingerii cererii de blocre,corectare sau ștergerii datelor, Clientul poate apela la Tribunal sau la autoritatea competentă.

 

9. Dispozițiile privind activitățile de protecție a datelor privind prelucrarea acestora, Furnizorul execută acesta în conformitate cu legislația în vigoare și menținerea descrierii în această declarație.

 

10. Furnizorul nu își asumă responsabilitate pentru datele furnizate de clienți. În cazul în care Furnizorul află că datele primite încalcă normele  unei părți terțe sau această declarație , ori din cauza nerespectării acestei declarații provoacă daune Furnizorului , are dreptul de a lua măsurile legale necesareîn colaborare cu autoritățile  . În cazul în care pentru solicitarea serviciului Furnizorului, Clientul a dat datele a altei persoane sau prin utilizarea site-ului a căuzat daune, Furnizorul are dreptul de a cere compensare.

11. Pentru a preveni accesul neautorizat sau pentru evitarea divulgării datelor cu caracter personal, pentru asigurarea datelor și informațiilor penru utilizarea cât mai adcevată, Furnizorul supraveghează informațiile colectate online prin metode fizice, electronice și tehnice corespunzătoare.

Înscriere la Newsletter