Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 125.; fióktelep és postacím: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-062074; adószám: 23587342-2-43), mint a www.sportfactory.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;

- személyes adatainak helyesbítését;

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: [email protected]; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

- a személyes adat kezelése jogellenes;

- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;

- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Indo tv.nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

 

12. Tárhelyszolgáltató: Pannonhosting KFT.

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: [email protected]
 
2018.05.23. 
Follow Us!
modificarea datelor Produsele mele salvate Help

 CONDIŢII GENERALE CONTRACTUALE

 

Condiţiile Generale Contractuale (în continuare: CGC)  conţin drepturile şi obligaţiile Clientului (în continuare: Client) care utilizează serviciile comerciale electronice oferite prin intermediul paginii web (în continuare: pagină webwww.sportfactory.ro a societăţii Szinga Sport Kft. (în continuare: Prestator) şi a Prestatorului. (Prestatorul şi Clientul în continuare împreună: Părţi). Cu excepţia contractelor de revânzare, CGC se referă la orice act sau serviciu care se efectuează prin intermediul paginii web www.sportfactory.ro, indiferent de faptul că aceste servicii sunt realizate din Ungaria sau din străinătate, prin intermediul Prestatorului sau al colaboratorilor acestuia.

 

Datele Prestatorului:

 

1. Informaţii generale, încheierea contractului de către Părţi

1.1. Efectul prezentelor CGC se extinde asupra tuturor serviciilor comerciale electronice, care se desfăşoară prin intermediul magazinului electronic (în continuare: magazin online) aflat pe pagina web. Efectul prezentelor CGC se extinde de asemenea asupra tuturor operaţiunilor comerciale care se desfăşoară între Părţile indicate în prezentul contract. Cumpărăturile efectuate în magazinul online sunt reglementate de prevederile legii nr. CVIII/2001 privind problemele referitoare la serviciile legate de societatea informaţională, ale Ord. Guv. nr. 45/2014 (II.26) privind regulile detaliate ale contractelor încheiate între consumator şi întreprindere, respectiv ale legii nr. V/2013 privind Codul Civil.

1.2. Cumpărăturile în magazinul online pot fi efectuate prin plasarea comenzilor electronice, în modul stabilit în prezentele CGC.

1.3. Unele serviciile ale magazinului online pot fi utilizate după înregistrare.

1.4. Prin plasarea comenzii şi prin confirmarea acestuia de către Prestator, între Părţi se încheie un contract. Acesta se consideră un contract scris. Contractul se înregistrează de către Prestator care îl păstrează timp de 2 (doi) ani de la data încheierii acestuia.

1.5. Limba contractului este limba maghiară.

1.6. Prestatorul nu se supune prevederilor niciunui cod de conduită.

1.7. Locul şi modul depunerii reclamaţiilor

 

2. Comandă – prevederi generale

2.1. Pentru comenzi şi pentru îndeplinirea contractului (livrarea produsului/produselor) sunt necesare datele corecte ale Clientului. În cazul în care Clientul s-a înregistrat în magazinul online, datele acestuia pot fi vizualizate şi modificate de către Client prin apăsarea pe link-ul „Modificare date”. Nu este necesară înregistrarea pentru a vizualiza produsele şi a plasa comanda.

2.2. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru întârzierile, respectiv pentru alte probleme sau deficienţe care izvorăsc din introducerea de către Client a datelor eronate şi/sau inexacte. Prestatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru daunele provocate de cele descrise mai sus. Prestatorul nu este responsabil pentru daunele, deficienţele provenite din modificarea de către Client a datelor înregistrate.

2.3. Clientul poate obţine informaţii despre caracteristicile importante ale produselor din fişa de date accesibilă prin apăsarea imaginii realizate despre produsul respectiv, iar caracteristicile detaliate ale produsului sunt prezentate în instrucţiunile de utilizare care vor fi anexate la produs. Nu se consideră încălcare a contractului de către Prestator dacă produsul are caracteristici mai avantajoase faţă de cele prezentate pe pagina web sau în instrucţiunile de utilizare. Instrucţiunile de utilizate vor fi anexate de către Prestator la produsul comandat – unde acest lucru este prevăzut de lege.

Datele referitoare la produsele aflate în magazinul online sunt doar cu caracter informativ. Pozele, respectiv culorile produselor pot uşor diferi de produsele livrate, deoarece acestea sunt fotografiate cu aparat foto cu bliţ. În cazul materialelor cu motiv se poate întâmpla ca motivul să nu fie identic cu cel din imagine. Eventualele diferenţe nu sunt prezentate separat în fişa de date a produselor. Produsele pot fi comandate doar în mărimea indicată în fişa de date. În cazul produselor ale căror mărimi europene nu sunt prezentate în fişa de date, Clientul poate obţine informaţii referitoare la mărimile ce corespund cu mărimile europene, apăsând pe link-ul „tabel cu mărimi” în antetul paginii web.

2.4. Preţul de cumpărare este întotdeauna suma prezentată lângă produsul selectat, care conţine TVA-ul. Preţul de cumpărare al produselor nu conţine costul de livrare – cu excepţia cazurilor prezentate în prezentul CGC.

2.5. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul produselor care pot fi comandate din magazinul online, iar modificarea respectivă intră în vigoare concomitent cu apariţia noului preţ pe pagina web. Modificarea nu influenţează în mod negativ preţul de cumpărare al produselor deja comandate, însă în cazul reducerilor de preţ efectuate în perioada între încheierea contractului (aprobarea şi confirmarea comenzii de către Prestator) şi preluarea produsului nu este posibilă rambursarea sumei.

Dacă în ciuda eforturilor Prestatorului pe pagina web apar preţuri incorecte, în special preţul evident incorect de „0” Lei sau „1” Lei, care diferă semnificativ de la preţul cunoscut, acceptat sau estimat al produsului respectiv, eventual apare din cauza defecţiunii sistemului, Prestatorul nu se obligă să livreze produsul la preţul incorect, ci poate oferi livrarea acestuia la preţul corect, în cunoştinţa căruia Clientul îşi poate retrage comanda.

2.6. O comandă poate conţine cel mult 6 (şase) produse.

2.7. Etapele comenzii:

2.7.1. În partea superioară a paginii web Clientul poate alege pentru cine caută produsul: „bărbaţi”, „femei”, „băieţi”, „fete”. Apoi Clientul poate să navigheze între branduri, categorii de produse şi caracteristicile produselor, cu ajutorul filtrelor din partea stângă a paginii web.

2.7.2. Dând clic pe imaginea produsului, apare fişa de date a produsului. În fişa de date pot fi selectate mărimile şi culorile dorite. Modelele disponibile în mai multe culori apar ca un singur produs.

2.7.3. Plasarea comenzii poate fi efectuată prin utilizarea coşului virtual. După selectarea mărimii şi numărului de bucăţi al produsului/produselor (dacă Clientul doreşte să comandă mai multe bucăţi din acelaşi produs), acestea pot fi introduse în coş prin apăsarea butonului „adaugă în coş”. Coşul se află în colţul drept superior al paginii web şi poate fi accesat prin apăsarea butonului „Coş”, unde produsul ales poate fi modificat sau şters.

2.7.4. După finalizarea conţinutului coşului prin apăsarea butonului „Finalizarea comenzii” pot fi accesate datele Clientului şi fişa de date pentru completarea condiţiilor contractuale. Pentru plasarea comenzii Clientul trebuie să completeze în fişa de date numele, adresa de facturare şi de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail şi sexul Clientului, respectiv trebuie să selecteze în mod obligatoriu modul de plată şi de livrare. Dacă Clientul dispune de cupon de reducere şi/sau, reducerea poate fi validată prin introducerea pe fişa de date a seriei. Reducerea poate fi validată doar la plasarea comenzii. Reducerile nu sunt cumulative.

2.7.5. În afară de completarea integrală a rubricilor din fişa de date cu caracter obligatoriu, pentru plasarea comenzii Clientul trebuie să declare că a citit şi a acceptat CGC, respectiv regulamentul privind protecţia şi prelucrarea datelor. Comanda va fi plasată prin apăsarea butonului „Plasează comanda”.

 

3. Oferta cu caracter obligatoriu, confirmare

3.1. Prestatorul va trimite fără întârziere un e-mail de confirmare după primirea ofertei (comenzii) din partea Clientului. Acest e-mail de confirmare va conţine aprobarea de către Prestator a ofertei (comenzii) Clientului, datele introduse de către Client (de ex. informaţii de facturare sau de livrare, etc.), numărul de identificare al comenzii, data comenzii, enumerarea elementelor aferente produsului comandat, cantitatea şi preţul produsului, costul livrării şi suma de plată. E-mail-ul de confirmare trimis din partea Prestatorului se consideră ca acceptare a ofertei plasate de către Client, iar prin trimiterea confirmării între Prestator şi Client se încheie un contract valabil. Confirmarea comenzii nu înseamnă că Prestatorul va putea livra produsul/produsele comandate. În special în cazul produselor cu reducere de preţ sau al produselor retrase de pe piaţă se poate întâmpla ca produsul comandat este incomplet sau defect, astfel acesta nu poate fi comercializat. În acest caz Prestatorul va notifica (prin e-mail sau telefon) Clientul în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest obstacol.

3.2. Clientul este exonerat de oferta cu caracter obligatoriu dacă nu primeşte din partea Prestatorului, fără întârziere, adică în termen de 48 de ore, e-mail-ul de acceptare conform punctului 3.1, referitor la comanda plasată.  

3.3. Comanda se consideră un contract încheiat pe cale electronică, care este reglementat de prevederile legii nr. V/2013 privind Codul Civil din Ungaria, respectiv prevederile legii nr. CVIII/2001 privind problemele referitoare la serviciile legate de societatea informaţională. Contractul intră sub incidenţa Ord. Guv. nr. 45/2014 (II.26) privind regulile detaliate ale contractelor încheiate între consumator şi întreprindere, cu respectarea prevederilor Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind drepturile consumatorilor. 

 

4. Corectarea datelor introduse incorect

4.1. Clientul are posibilitatea de a modifica datele sale introduse greşit pe pagina web (ştergere şi/sau modificare) în cadrul procesului de comandă, până la trimiterea acesteia către Prestator.

4.2. În cadrul procesului de comandă, pe interfaţa de comandă a paginii web, produsul/produsele şi suma de plată sunt vizibile întotdeauna. 

 

5. Condiţii de livrare

5.1. Prestatorul va livra Clientului produsele comandate prin intermediul unei societăţi de transport (în continuare: curier), la adresa indicată de către Client în cadrul procesului de comandă. Dacă valoarea brută a comenzii este între 0-215 Lei, costul de transport va fi 50 Lei, între 216-425 Lei costul de transport va fi 35 Lei, iar dacă valoarea brută a comenzii atinge 426 Lei, transportul este gratuit. În cazul comenzilor care nu ating suma necesară pentru transportul gratuit, costul de livrare va fi suportat de către Client. În acest caz costul de transport va fi indicat pe factură, iar Clientul se obligă să achite această sumă conform modului de plată ales în urma procesului de comandă.

Dacă din partea Clientului intră mai multe comenzi în aceeaşi zi, acestea vor fi luate în considerare separat din punctul de vedere al costului de livrare şi numai acele comenzi vor fi livrate gratuit care au o valoare pentru asigurarea transportului gratuit. Dacă Clientul indică la plasarea celei de-a doua comenzi şi dacă în baza confirmării din partea Prestatorului acest lucru este posibil, atunci Prestatorul poate aduna comenzile într-o singură comandă, însă nu mai este posibilă comasarea ulterioară a coletelor deja trimise. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica tariful de livrare, iar modificarea va intra în vigoare în data publicării acesteia pe pagina web. Modificarea nu influenţează preţul de cumpărare al produselor deja comandate.

5.2. Produsele comandate ajung în cutii închise, iar în cazul în care plata nu s-a efectuat în avans, Clientul se obligă să achite în numerar, contra factură, preţul de cumpărare şi costul livrării către curier. Dacă ambalajul este deteriorat la preluare, se recomandă deschiderea coletului în faţa curierului pentru a verifica integritatea produsului şi în scopul sesizării către Prestator a eventualelor deteriorări. Curierul va întocmi un proces-verbal privind livrarea produsului deteriorat.

 

5.3. Livrarea este asigurată de GLS Hungary, în termen de 3-10 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii de către Prestator. Prestatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru livrarea la termen, conform celor descrise mai sus, de către serviciul de curierat GLS Hungary. Curierul livrează produsele doar în zilele lucrătoare, în timpul serviciului, astfel este foarte important ca Clientul să indice o adresă de livrare unde poate să preia produsele comandate. Curierul GLS Hungary poate să aştepte maxim 10 minute la adresa indicată de către Client.

 

6. Condiţii de plată

 Clientul poate să aleagă dintre următoarele moduri de plată:

 

7. Dreptul de renunţare

7.1. Prevederile prezentului punct se referă doar la persoanele fizice din afara domeniului profesional, ocupaţional sau de afaceri al acesteia, care cumpără, comandă, preia, foloseşte, utilizează marfa, respectiv este destinatarul comunicării sau ofertei comerciale legată de marfă (în continuare: Consumator).Returnarea este posibil doar pentru produsele nefolosite. Pentru returnare este necesar produsul nefolosit, respectiv toate accesoriile acestuia în stare intactă şi completă, inclusiv broşura cu informaţii, cutia de pantofi, şi orice alte accesorii care se află în ambalaj, precum şi ambalajul şi factura originală. În lipsa acestora Prestatorul nu acceptal produsele.

7.2. În cazul unui contract având ca obiect vânzarea-cumpărarea produselor, Consumatorul are dreptul să rezilieze contractul, fără motivare, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la preluarea de către Consumator sau de către o terţă persoană, alta decât transportatorul, indicată de către Consumator:

a) a produsului,

b) în cazul mai multor produse a produsului livrat cel mai recent.

7.3. Consumatorul are dreptul să-şi exercite dreptul său de renunţare şi în perioada între data încheierii contractului şi data preluării produsului.

7.4. Consumatorul nu are dreptul de a renunţa la comandă în cazul acelor produse livrate în ambalaj închis, care după deschidere nu pot fi returnate din motive igienice şi de protecţie a sănătăţii (de ex. lenjerie intimă, costume de baie).

7.5. Etapele exercitării dreptului de renunţare:

7.5.1. Dacă Consumatorul doreşte să-şi exercite dreptul său de renunţare, acesta se obligă să trimită către Prestator declaraţia sa cu privire la această dorinţă prin intermediul datelor de contact indicate în punctul 1.7 al CGC, prin poştă, scrisoare electronică sau prin pagina web după înregistrare.

Formularul pentru declaraţia de renunţare poate fi descărcat aici.

Dacă Consumatorul nu foloseşte formularul Prestatorului pentru aş-i exercita dreptul său de renunţare, declaraţia Consumatorului este valabilă dacă aceasta conţine şi numele Consumatorului, adresa de livrare şi numărul comenzii.

Consumatorul îşi exercită dreptul său de renunţare dacă trimite declaraţia de renunţare către Prestator înainte de expirarea termenului stabilit mai sus.

7.5.2. Consumatorului îi revine obligaţia de a dovedi că şi-a exercitat dreptul său de renunţare conform prevederilor stabilite la punctul 7.

7.5.3. Renunţarea este considerată valabilă dacă Consumatorul trimite către Prestator declaraţia sa de renunţare în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice (cel târziu în a 14-a zi). În cazul trimiterii declaraţiei prin poştă, Prestatorul va lua în considerare data depunerii la poştă pentru determinarea trimiterii declaraţiei în termenul stabilit, iar în cazul trimiterii declaraţiei prin scrisoare electronică, va fi luată în considerare data trimiterii pe cale electronică. 

7.5.4. În caz de renunţare Consumatorul se obligă să returneze, fără întârziere, pe cale poştală, sub formă de trimitere recomandată sau prin intermediul serviciului de curierat, produsele comandate la adresa indicată la punctul 1.7, dar cel târziu în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la comunicarea declaraţiei sale de renunţare. Termenul este considerat a fi respectat dacă Consumatorul returnează produsele (le trimite prin poştă sau le predă serviciului de curierat) înainte de expirarea termenului de 14 zile.

7.5.5. Costul returnării produselor la adresa Prestatorului va fi suportat de către Consumator. Prestatorul nu are posibilitatea de a prelua coletul returnat prin ramburs. În cazul renunţării Consumatorul nu trebuie să plătească alte sume în afară de costul returnării produselor.

7.5.6. În cazul în care Consumatorul renunţă la contract, Prestatorul se obligă să-i ramburseze fără întârziere, dar cel târziu în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea declaraţiei de renunţare, contravaloarea produselor achitată de către Consumator, inclusiv costul de livrare. Prestatorul are dreptul de a reţine suma produselor până la primirea produselor returnate, sau dacă Consumatorul nu a confirmat fără îndoială că a returnat produsele: dintre cele două termene de mai sus Prestatorul va alege termenul cel mai apropiat.

7.5.7. În urma returnării Prestatorul va aplica modul de plată prin transfer bancar. În cazul acestui mod de plată Consumatorului nu îi revin costuri suplimentare.

7.5.8. Consumatorul poate tras la răspundere pentru diminuarea valorii produsului, dacă aceasta a apărut în urma utilizării ce depăşeşte utilizarea necesară pentru determinarea caracteristicilor produsului. Cutia de pantofi face parte integrantă din produs, astfel aceasta nu poate fi folosită pe post de ambalaj pentru trimiterile prin poştă; în cazul deteriorării cutiei de pantofi vom aplica o diminuare de valoare de 45 Lei.

 

8. Garanţie legală

8.1. Prestatorul nu se obligă nici în baza legii nr. V/2013 privind Codul Civil din Ungaria, nici în baza altor legi din Ungaria, la acordarea garanţiei pentru produsele sale.

8.2. Prestatorul nu acordă garanţie voluntară pentru produsele comercializate de către acesta.

9. Garanţie comercială

9.1. Garanţie pentru vicii ascunse

9.1.1. În cazul serviciilor neîndeplinite în mod corespunzător de către Prestator, Consumatorul are dreptul de a cere garanţie pentru vicii ascunse. În cazul contractului de consumator, Clientul în calitate de Consumator poate să solicite, în termenul de prescripţie de 2 ani calculat de la data preluării produselor, garanţie pentru acele deficienţe de produse, care deja au existat în momentul predării produselor. După termenul de prescripţie de 2 ani Consumatorul nu mai poate cere garanţie pentru vicii ascunse.

9.1.2. În cazul unui contract încheiat cu o altă persoană decât consumatorul, beneficiarul are dreptul să solicite garanţie în termenul de prescripţie de 1 an de la data preluării produselor.

9.1.3. Clientul, la alegerea sa, poate să solicite repararea sau schimbarea produselor, cu excepţia cazului în care îndeplinirea cerinţelor Clientului nu este posibilă sau dacă îndeplinirea cerinţelor ar însemna pentru Prestator costuri suplimentare disproporţionale faţă de îndeplinirea altor cerinţe ale Clientului. Dacă Clientul nu a cerut, respectiv nu a putut să ceară repararea sau schimbarea produselor, acesta poate solicita rambursarea valorii produselor sau poate să efectueze reparaţia pe cheltuiala Prestatorului, iar ca ultimă măsură, poate să renunţe la contract. Renunţarea la contract nu este posibilă în cazul defectelor nesemnificative.

9.1.4. Clientul poate să aleagă în locul garanţiei pentru vicii ascunse o altfel de garanţie, însă costurile legate de schimbarea garanţiei cad în sarcina Clientului, cu excepţia cazului în care schimbarea garanţiei a fost necesară sau dacă Prestatorul a dat motiv pentru aceasta.

9.1.5. Clientul se obligă să notifice Prestatorul, fără întârziere, cu privire la defecţiune dar cel mult în termen de două luni de la descoperirea defecţiunii.

9.1.6. Clientul poate să-şi exercite dreptul său la garanţie pentru vicii ascunse doar faţă de Prestator.

9.1.7. În termen de şase luni de la îndeplinirea contractului, în afară de notificarea Prestatorului cu privire la defecţiune nu sunt alte condiţii pentru exercitarea dreptului Clientului la garanţie pentru vicii ascunse, dacă Clientul dovedeşte că produsul a fost cumpărat de la Prestator (prin prezentarea facturii sau a copiei acesteia). În acest caz Prestatorul este exonerat de obligaţia acordării de garanţie doar în cazul în care dovedeşte că defecţiunea produsului a apărut după predarea acestuia către Client. Dacă Prestatorul poate să dovedească faptul că defecţiunea produsului a apărut din motive imputabile Clientului, Prestatorul nu este obligat să îndeplinească cererea de acordare a garanţiei. Însă, după expirarea termenului de şase luni de la îndeplinire Clientul se obligă să dovedească faptul că defecţiunea produsului a existat şi în momentul îndeplinirii contractului.

Bineînţeles, pentru acordarea garanţiei pentru vicii ascunse Clientul trebuie să returneze Prestatorului produsele defecte, la adresa Serviciului de relaţii cu clienţii, indicată la punctul 13.1. Prestatorul va prelua doar produse curate; produsele murdare vor fi trimise înapoi către Client.

9.1.8. Dacă Clientul solicită garanţie – din punctul de vedere al defecţiunii indicate – pentru o parte separată a produsului, garanţia privind restul părţilor produsului nu poate fi considerată îndeplinită.

9.1.9. În caz de schimbare sau reparare, Clientul nu este obligat să achite diminuarea de valoare a produsului care este rezultatul utilizării conform destinaţiei. Diminuarea de valoare a produselor, care nu este rezultatul utilizării conform destinaţiei, va fi achitată de către Client pentru Prestator.

9.1.10. În cazul în care contractul nu este îndeplinit în mod corespunzător, costurile legate de îndeplinirea obligaţiei de acordare a garanţiei vor fi suportate de către Prestator. Prestatorul va plăti Clientului costurile legate de îndeplinirea obligaţiei de acordare a garanţiei dacă Clientul prezintă orice act doveditor cu privire la achitarea sumelor respective (prin prezentarea facturii, talonului pentru scrisoare recomandată, etc.). Dacă defecţiunea produsului s-a datorat şi de neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere a acestuia, costurile legate de îndeplinirea obligaţiei de acordare a garanţiei vor fi suportate de către Client în proporţie cu influenţa acestuia în apariţia defecţiunilor, dacă Clientul a deţinut de cunoştinţele legate de întreţinerea produsului, sau dacă Prestatorul şi-a îndeplinit obligaţia sa de a informa Clientul în această privinţă. Dacă se aduce dovada că defecţiunea produsului a apărut după îndeplinire (adică Prestatorul nu a livrat produs defect), costurile legate de exercitarea dreptului de a solicita garanţie (inclusiv costurile legate de returnare către Client a produselor) vor cade în sarcina Clientului.  

9.1.11. Formularul pentru declaraţia de solicitare a garanţiei pentru vicii ascunse este disponibil aici.

În cazul în care Clientul nu foloseşte formularul Prestatorului pentru solicitarea garanţiei pentru vicii ascunse, declaraţia trebuie să conţină cel puţin descrierea produsului, garanţia aleasă, numele Clientului, adresa de livrare şi numărul comenzii. Clientul poate să depună declaraţia sa pentru solicitarea garanţiei pentru vicii ascunse conform punctului 13.1., respectiv prin datele de contact indicate. (Doc , Pdf)

9.2. Garanţii pentru produse

9.2.1. În cazul defecţiunii produsului Clientul în calitate de Consumator (în continuare: Consumator), la alegerea sa, poate să solicite dreptul sau garanţia pentru produse, stabilite la punctul 9.1.

9.2.2. Consumatorul nu are dreptul de a solicita simultan, pentru aceeaşi defecţiune, garanţie pentru vicii ascunse şi garanţie pentru produse. Însă în cazul îndeplinirii cu succes a solicitării de garanţie pentru produse Consumatorul are dreptul de solicita, faţă de producător, pentru produsul schimbat sau reparat, garanţie pentru vicii ascunse.

9.2.3. În cazul garanţiei pentru produse Consumatorul poate cere exclusiv reparaţia sau schimbarea produsului. În cazul îndeplinirii garanţiei pentru produse Consumatorul este obligat să dovedească defecţiunea produsului respectiv.

9.2.4. Un produs se consideră defect dacă acesta nu corespunde cerinţelor de calitate valabile la data comercializării acestuia, sau dacă nu deţine caracteristicile indicate de către producător.

9.2.5. Garanţia pentru produse poate fi solicitată de către Consumator în termen de doi ani de la comercializarea produsului de către producător. După acest termen, Consumatorul îşi pierde acest drept. Consumatorul se obligă să înştiinţeze producătorul, fără întârziere, cu privire la defecţiune, după sesizarea acesteia. Defecţiunea comunicată în termen de 2 luni de la sesizarea defecţiunii va fi considerată o defecţiune comunicată. Consumatorul este responsabil pentru daunele provocate de întârzierea de comunicare a defecţiunii.

9.2.6. Consumatorul poate să-şi exercite dreptul său de solicitare a garanţiei pentru produse cu producătorul sau distribuitorul (Prestator) produsului respectiv.

9.2.7. În conformitate cu prevederile Codului Civil din Ungaria, producător este fabricantul şi distribuitorul (Prestator) produsului.

9.2.8. Producătorul sau distribuitorul este exonerat de sub obligaţia de acordare a garanţiei pentru produse, dacă acesta poate dovedi următoarele:

9.2.9. Producătorul sau distribuitorul (Prestator) trebuie să dovedească doar un singur motiv pentru a se exonera de sub obligaţia lor de acordare a garanţiei.

9.2.10. Formularul pentru declaraţia de solicitare a garanţiei pentru vicii ascunse este disponibil aici.

În cazul în care Consumatorul nu foloseşte formularul Prestatorului pentru solicitarea garanţiei pentru produse, declaraţia trebuie să conţină cel puţin descrierea produsului, garanţia aleasă, numele Clientului, adresa de livrare şi numărul comenzii. Consumatorul poate să depună declaraţia sa pentru solicitarea garanţiei pentru produse conform punctului 13.1., respectiv prin datele de contact indicate.

Bineînţeles, pentru acordarea garanţiei pentru vicii ascunse Consumatorul trebuie să returneze Prestatorului produsele defecte, la adresa Serviciului de relaţii cu clienţii, indicată la punctul 13.1. Prestatorul va prelua doar produse curate; produsele murdare vor fi trimise înapoi către Consumator.

 

10. Schimb

10.1. Clientul are dreptul de a schimba personal produsul cumpărat din magazinul online, de a cere schimbarea mărimii produsului sau de a cumpăra alte produse la aceeaşi valoare (în continuare, cumulativ: schimb) în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la preluarea produsului, în magazinul Prestatorului, care a emis factura. Schimbul este posibil doar pentru produsele nefolosite. Pentru schimb este necesar produsul nefolosit, respectiv toate accesoriile acestuia în stare intactă şi completă, inclusiv broşura cu informaţii, cutia de pantofi, şi orice alte accesorii care se află în ambalaj, precum şi ambalajul şi factura originală. În lipsa acestora Prestatorul nu va efectua schimbul produselor.Returnarea este posibil doar pentru produsele nefolosite. Pentru returnare este necesar produsul nefolosit, respectiv toate accesoriile acestuia în stare intactă şi completă, inclusiv broşura cu informaţii, cutia de pantofi, şi orice alte accesorii care se află în ambalaj, precum şi ambalajul şi factura originală. În lipsa acestora Prestatorul nu acceptal produsele.

10.2. Schimbul produselor poate fi solicitat de către Client prin intermediul Serviciului de relaţii cu clienţii al Prestatorului, cu trimiterea produsului pe cale poştală (inclusiv prin serviciul de curierat). 

10.3. Termenul stabilit pentru schimb este valabil dacă în ultima zi a termenului Clientul a trimis prin poştă sau a predat serviciului de curierat formularul de solicitare a schimbului.

10.4. În cazul în care schimbul este solicitat pe cale poştală, costurile legate de returnarea către Prestator a formularului de solicitare a schimbului şi a produsului, respectiv costurile legate de livrare a produsului de schimb vor fi suportate de către Client. Livrarea produsului de schimb se face de către serviciul de curierat. Modul de plată a costului de livrare: ramburs în numerar.

10.5. În cazul în care schimbul este solicitat pe cale poştală, şi Clientul doreşte un produs identic, dar într-o mărime diferită, mărimea corespunzătoare trebuie indicată pe formularul de solicitare a schimbului, cu condiţia că disponibilitatea mărimii trebuie verificată de către Client în magazinul online. Dacă Clientul doreşte un alt produs, pe formular trebuie indicat numărul de articol al produsului (acest număr se află în magazinul online în fişa de date a produsului) şi mărimea dorită. Dacă preţul de cumpărare al produsului de schimb este mai mare decât preţul produsului returnat, atunci modul de plată a diferenţei este: ramburs în numerar.

10.6. În cazul neaşteptat în care Prestatorul nu poate asigura livrarea produsului de schimb (de ex. nu este în stoc), acesta va informa Clientul în această privinţă. În baza notificării Prestatorului Clientul are dreptul de a alege un alt produs.

10.7. Formularul de solicitare a schimbului poate fi aplicat doar în cazul solicitării schimbului pe cale poştală. Formularul este disponibil aici. 

 

11. Responsabilitate

11.1. Informaţiile de pe pagina web au fost plasate cu bună-credinţă, însă au doar caracter informativ, astfel Prestatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru exactitatea şi integralitatea acestora.

11.2. Pagina web este utilizată de către Client pe răspunderea acestuia şi acceptă că Prestatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele materiale şi nemateriale apărute în urma utilizării, în afară de răspunderea cauzată de neglijenţă gravă sau infracţiune, respectiv în afară de încălcarea contractului ce generează pericol pentru viaţă, pericol asupra integrităţii şi sănătăţii corporale.

11.3. Prestatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru comportamentul utilizatorilor paginii web. Clientul are responsabilitatea exclusivă pentru comportamentul său; în astfel de cazuri Prestatorul va coopera cu autorităţile competente pentru descoperirea ilegalităţilor.

11.4. Paginile serviciului pot conţine link-uri pentru accesarea paginilor altor prestatori. Prestatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru practicile şi activităţile în materie de protecţie a datelor.

11.5. Prestatorul are dreptul, dar nu este obligat să verifice conţinutul generat de către Clienţi în urma utilizării paginii web, respectiv are dreptul, dar nu este obligat, să caute indicii referitoare la desfăşurarea activităţilor ilegale legate de conţinutul disponibil.

11.6. Având în vedere caracterul global al internetului, Clientul acceptă că în urma utilizării paginii web acesta va proceda cu respectarea prevederilor legale naţionale. Dacă în privinţa utilizării paginii web orice activitate nu este permisă conform legislaţiei statului Clientului, responsabilitatea pentru utilizarea paginii îi revine Clientului.

11.7. Dacă Clientul sesizează conţinut necorespunzător pe pagina web, acesta va înştiinţa fără întârziere Prestatorul. În cazul în care Prestatorul, în urma procedurii de verificare de bună-credinţă, consideră că sesizarea Clientului este întemeiată, Prestatorul are dreptul de a elimina sau de a modifica informaţia respectivă.

 

12. Drepturi de autor

12.1. Pagina web este protejată de dreptul de autor. Prestatorul este titularul sau utilizatorul îndreptăţit al dreptului de autor privind conţinutului generat pe pagina web sau în urma furnizării serviciilor accesabile pe pagina web: orice operă sau creaţie intelectuală (inclusiv graficele şi alte materiale, structura, editarea paginii web, soluţiile software şi alte soluţii utilizate, idei, puneri în aplicare).

12.2. Salvarea pe suport fizic sau alte suporturi electronice a conţinutului sau a unei părţi din pagina web, respectiv tipărirea acestora este permisă în scop de utilizare personală sau în baza acordului prealabil scris al Prestatorului. Utilizarea în afară de cea personală – de ex. stocare în bază de date, transmitere, publicare sau punerea la dispoziţie a datelor pentru descărcare, respectiv prezentarea lor pentru comercializare – este posibilă doar cu acordul prealabil scris al Prestatorului.

12.3. În afară de drepturile stabilite în prezentele CGC, nici înregistrarea, nici utilizarea paginii web sau nicio prevedere a CGC nu asigură Clientului drepturi pentru utilizarea sau valorificarea denumirilor comerciale sau a mărcii prezentate pe pagină. În afară de vizualizarea, multiplicarea temporară a paginii web, respectiv realizarea copiilor pentru utilizare personală, creaţiile intelectuale nu pot fi utilizate sau valorificate în nicio formă fără acordul prealabil scris al Prestatorului.

 

13. Punerea în aplicare a drepturilor

13.1. Gestionarea reclamaţiilor

13.1.1. Clientul poate depune reclamaţii legate de produse sau de activitatea Prestatorului prin intermediul datelor de contact indicate la punctul 1.7

13.1.2. În conformitate cu prevederile legale în vigoare Prestatorul se obligă să analizeze şi să soluţioneze reclamaţiile depuse verbal, dacă caracterul reclamaţiei permite acest lucru. Dacă Clientul nu este de acord cu rezolvarea reclamaţiei, sau dacă analizarea imediată a reclamaţiei nu este posibilă, Prestatorul va întocmi, fără întârziere, un proces-verbal cu privire la reclamaţia respectivă şi la poziţia sa faţă de aceasta. În cazul reclamaţiilor depuse prin telefon Prestatorul va trimite procesul-verbal cel târziu împreună cu răspunsul stabilit în partea referitoare la reclamaţiile depuse în scris, iar în continuare va proceda conform prevederilor referitoare la reclamaţiile depuse în scris.

13.1.3. Reclamaţiile depuse prin telefon vor fi prevăzute de către Prestator, în mod obligatoriu, cu un cod unic de identificare, care permite identificarea şi monitorizarea reclamaţiei respective. Prestatorul se obligă să transmite Clientului acest cod.

13.1.4. Prestatorul se obligă să analizeze reclamaţia scrisă în termen de treizeci de zile de la primirea acesteia şi de a da un răspuns corespunzător, respectiv trebuie să se asigure că răspunsul ajunge la Client. Dacă Prestatorul respinge reclamaţia, acesta se obligă să motiveze în răspunsul său poziţia sa în această privinţă.

13.1.5. Prestatorul se obligă să păstreze timp de cinci ani procesul-verbal întocmit şi copia răspunsului trimis Clientului.

13.1.6. Prestatorul primeşte reclamaţiile din partea Clientului la datele de contact indicate la punctul 1.7.

13.2. Alte posibilităţi de punere în aplicare a drepturilor

13.2.1. În cazul în care între litigiile existente între Client şi Prestator, în domeniul protecţiei consumatorilor nu pot fi rezolvate nici prin negocieri, Clientul are următoarele posibilităţi de punere în aplicare a drepturilor:

a)      Formularea unei plângeri adresate autorităţilor de protecţie a consumatorilor. Dacă Clientul consideră că i s-au încălcat drepturile sale de protecţie a consumatorilor, acesta are dreptul de a se adresa autorităţii competente de protecţie a consumatorilor de la domiciliul Clientului. După soluţionarea plângerii autoritatea va decide cu privire la aplicarea procedurii de protecţie a consumatorilor. 

b)      Comitet de conciliere. În scopul rezolvării pe cale amiabilă a litigiului de protecţie a consumatorilor legat de calitatea, siguranţa produsului şi de aplicarea regulilor privind răspunderea pentru produsele cu defect, respectiv legat de încheierea şi îndeplinirea contractului Clientul are dreptul de a iniţia o procedură la comitetul de conciliere de pe lângă colegiul profesional competent de la domiciliul Clientului.

         Datele de contact ale Comitetului de Conciliere din Budapesta:

c)      Procedură judiciară. Clientul are dreptul de a solicita instanţei, în cadrul unui proceduri civile, soluţionarea pretenţiilor sale izvorâte din litigiul privind protecţia consumatorilor, conform prevederilor legii nr. V/2013 privind Codul Civil din Ungaria, respectiv legii nr. III/1952 privind Codul de procedură civilă.

 

14. Declaraţie de confidenţialitate

14.1. Prestatorul respectă dreptul constituţional legat de protecţia datelor cu caracter personal, conform căruia fiecare persoană decide cu privire la divulgarea şi utilizarea datelor sale cu caracter personal.

14.2. Prestatorul va ţine seama în special de protecţia persoanelor în cursul obţinerii şi prelucrării electronice a datelor cu caracter personal puse la dispoziţia sa de către Client, necesare pentru furnizarea serviciilor către Client, în conformitate cu  prevederile legii nr. VI/1998 privind pronunţarea convenţiei din Strasbourg din 28 ianuarie 1981, ale legii nr. CXIX/1995 privind gestionarea datelor referitoare la numele şi adresa persoanelor în scopul cercetărilor şi al marketingului direct, respectiv ale legii nr. CXII/2011 privind dreptul de autodeterminare şi libertatea de informare.  

14.3. Datele puse la dispoziţie de către Client, ca de ex. numele şi prenumele, adresa de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail, respectiv numărul de identificare pot fi regăsite în scrisoarea electronică trimisă prin intermediul sistemului. Datele obţinute în urma plăţii cu cardul bancar nu sunt gestionate de către Prestator, ci de banca OTP Bank Nyrt.

14.4. Administratorul paginii web este Prestatorul.

14.5. Prestatorul declară că scopul gestionării datelor din baza de date (nume, adresă e-mail, nr. telefon, cod de identificare, etc.) este asigurarea furnizării serviciilor disponibile în magazinul online, vizualizarea conţinuturilor şi anunţurilor personalizate, producerea de statistici, dezvoltarea sistemului informatic, şi protecţia drepturilor Clienţilor. Prestatorul utilizează datele pentru înfiinţarea grupurilor de utilizatori, pentru a pune la dispoziţia acestor grupuri conţinutul şi/sau anunţurile de pe pagina web, respectiv pentru a trimite buletine informative.

14.6. Prestatorul nu are dreptul de a utiliza în alte scopuri datele cu caracter personal, puse la dispoziţia sa de către Client. Divulgarea sau transmiterea către terţe persoane sau autorităţi a datelor cu caracter personal este posibilă doar cu acordul expres al Clientului, cu excepţia cazului în care transmiterea datelor este dispusă de o lege sau hotărâre oficială/judiciară. Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi şterse după dezactivarea contului de utilizator sau la cererea Clientului.

14.7. Furnizarea de date de către Client este voluntară şi se bazează pe acordul părţii vizate. Prin solicitarea şi utilizarea serviciilor oferite de către Prestator, Clientul îşi dă consimţământul la utilizarea datelor sale în scopurile de mai sus. Clientul poate cere oricând ştergerea, modificarea datelor sale, informaţii cu privire la datele prelucrate, respectiv poate să formuleze obiecţiuni împotriva prelucrării datelor sale. În cazul în care rezolvarea cererii Clientului eşuează, acesta are dreptul de a se adresa instanţei competente, în termen de 30 de zile calendaristice.

14.8. Activităţile legate de prelucrarea datelor obţinute vor fi desfăşurate de către Prestator în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea prevederilor din prezentul CGC cu privire la protecţia datelor. Prin solicitarea şi utilizarea serviciilor oferite de către Prestator, Clientul îşi dă consimţământul la transmiterea datelor sale către operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

14.9. Prestatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile furnizate de către Client. În cazul în care Prestatorul află că oricare dintre informaţii încalcă drepturile terţelor persoane sau prevederile legale, sau nu respectă prezentele reguli de protecţie a datelor, respectiv provoacă daune prin nerespectarea regulilor de protecţie a datelor, Prestatorul are dreptul de a lua măsurile juridice necesare, în colaborare cu autorităţile competente. În cazul în care Clientul a furnizat datele terţelor persoane pentru utilizarea serviciilor sau dacă în cursul utilizării paginii web a cauzat daune în orice fel, Prestatorul are dreptul la daune-interese.

14.10. În scopul evitării accesului nepermis, a divulgării datelor, al asigurării exactităţii datelor şi al utilizării datelor într-un mod cel mai potrivit, Prestatorul va păstra şi va asigura prin metode fizice, electronice şi tehnice informaţiile obţinute online.

14.11. Denumirea operatorilor de date:

14.12. Prestatorul va ţine o evidenţă de transmitere cu transmiterea către serviciile de curierat a datelor cu caracter personal furnizate de către Client, în scopul verificării legalităţii transmiterii de date, respectiv în scopul informării părţilor vizate. Această evidenţă conţine data transmiterii datelor cu caracter personal gestionate de către Prestator, baza legală a transmiterii şi destinatarul acesteia, precum şi stabilirea categoriei datelor cu caracter personal. Prestatorul va păstra datele din evidenţa de transmitere timp de 5 (cinci) ani.

14.13. Nr. înregistrare de operator de date: NAIH-84718/2015

 

15. Alte dispoziţii

15.1. Magazinul online este un sistem informatic pe bază php, cu nivel de siguranţă corespunzătoare, astfel utilizarea acestuia nu presupune riscuri, însă Prestatorul recomandă următoarele măsuri de siguranţă:

15.2. Prestatorul are dreptul de modifica unilateral prezentele CGC.

 PDF

Actualizat la 22.01.2020

Înscriere la Newsletter