Regulament privind protecția și prelucrarea datelor

Regulament privind protecția și prelucrarea datelor

 

1. Szinga Sport Kft. (SRL) (sediul:1038 Budapest, Tündérliget utca 2.; număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: Cg. 01-09-370331; cod fiscal: 10318102-2-44), ca operator al webshopului (în continuare: webshop) care funcționează pe site-ul web www.sportfactory.ro (în continuare: site-ul web) (în continuare: Prestator) respectă dreptul constituțional la protecția datelor cu caracter personal, potrivit căruia fiecare persoană are dreptul să dispună ea însăși referitor la divulgarea și utilizarea datelor sale cu caracter personal.

 

2. Prestatorul acordă o atenție sporită respectării stricte a prevederilor legii numărul VI din anul 1998 privind ratificarea Convenției pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, semnată la 28 ianuarie 1981 la Strasbourg, legii CXIX din anul 1995 privind prelucrarea datelor privind numele și adresele de domiciliu în vederea cercetării și marketingului direct, respectiv legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: Info tv.) pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru prestarea serviciilor, furnizate de clientul vizat.

 

3. Datele furnizate de Client, anume: numele și prenumele, adresa de livrare și facturare, numărul de telefon, adresa de e-mail, respectiv sexul Clientului, se găsesc în e-mailul transmis prin sistem.

 

În cazul plății cu card bancar, datele necesare plății nu sunt prelucrate de Prestator, ci de OTP Bank Nyrt. (S.A. de tip deschis).

 

Iau la cunoștință că datele mele cu caracter personal de mai jos, stocate de operatorul Szinga Sport Kft. (sediul: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) în baza de date a utilizatorilor www.playersroom.hu vor fi transmise către OTP Mobil Kft., ca persoană împuternicită de operator. Sfera datelor transmise de operator este următoarea:

 

identificator comandă online

data comenzii

articolele comandate (nume produs, număr articol, preț, cantitate, tva)

cheltuieli de livrare

monedă

cuantumul reducerii

limba

prenume

nume

email

numărul de telefon

numele de facturare

cod fiscal

codul poștal de facturare

orașul de facturare

strada de facturare

județul de facturare

țara de facturare

nume de livrare

codul poștal de livrare

oraș de livrare

strada de livrare

județul de livrare

țara de livrare

 

Natura și scopul activității de prelucrare de date, efectuată de către operator, poate fi vizualizată în nota de informare privind prelucrarea datelor SimplePay la linkul de mai jos:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Operatori: Prestatorul și serviciile de curierat specificate la punctul 5.

 

5. Prestatorul declară că scopul prelucrării datelor evidențiate în baza sa de date (nume, adresă de livrare și facturare, adresă de email, număr de telefon, sexul Clientului) este asigurarea prestării serviciilor accesibile în webshop, afișarea conținuturilor și reclamelor personalizate, întocmirea statisticilor, dezvoltarea tehnică a sistemului informatic și protecția drepturilor Clienților. Datele pot fi utilizate de Prestator pentru a crea grupuri de utilizatori și pentru ca Prestatorul să prezinte acestor grupuri de utilizatori, pe paginile sale web, conținuturi targhetate și/sau reclame, respectiv să transmită buletine informative.

 

Datele furnizate de Client vor fi transmise în măsura necesară livrării produselor achiziționate în webshop, către transportatorii care efectuează transportul mărfii (în continuare: Servicii de curierat).

 

Servicii de curierat:

 

În vederea verificării legalității transmiterii de date, respectiv în scopul informării persoanelor vizate, Prestatorul va ține evidența transmiterii către Serviciile de curierat a datelor cu caracter personal furnizate de Client, care va conține data transmiterii datelor cu caracter personal prelucrate de către Prestator, temeiul legal și destinatarii transmiterii de date, precum și specificarea sferei datelor cu caracter personal transmise. Prestatorul va păstra datele incluse în evidențele de transmitere date pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

 

6. Prestatorul nu are dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate de Client în scopuri diferite de cele specificate mai sus. Datele cu caracter personal pot fi divulgate unor terțe persoane (cu excepția serviciilor de curierat) sau autorităților numai cu consimțământul expres al Clientului, dacă legea sau o decizie a unei autorități sau instanțe nu prevede diferit, cu efect obligatoriu. Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi șterse de către Prestator după încetarea scopului utilizării, sau la cerere.

 

7. Furnizarea datelor de către Client este voluntară, temeiul juridic fiind acordul persoanei vizate. Prin utilizarea serviciilor Prestatorului, Clientul își dă consimțământul la utilizarea datelor sale în modul specificat mai sus (inclusiv la transmiterea datelor cu caracter personal către serviciile de curierat).

 

8. Clientul poate solicita oricând de la Prestator:

- informare privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

- rectificarea datelor sale cu caracter personal;

- ștergerea sau restricționarea datelor sale cu caracter personal.

 

8.1. La solicitarea Clientului, Prestatorul furnizează informații despre datele persoanei vizate, prelucrate de acesta, sursa acestora, scopul și temeiul legal al prelucrării datelor, durata prelucrării datelor, denumirea și adresa persoanei împuternicite de operator, precum și activitatea sa legată de prelucrarea datelor, respectiv, în cazul transmiterii datelor cu caracter personal ale persoanei vizate, despre temeiul juridic și destinatarul transmiterii de date.

 

La cererea scrisă a Clientului în acest sens, Prestatorul este obligat să furnizeze informația, într-o formă ușor de înțeles, în cel mai scurt timp de la depunerea cererii, însă cel mult în 30 (treizeci) de zile calendaristice.

 

Informarea cuprinsă la punctele precedente este gratuită în cazul în care Clientul care solicită informația încă nu a introdus în anul curent la operator o cerere pentru informații referitor la aceeași sferă a datelor. În celelalte cazuri se poate stabili o compensare, a cărei sumă este de 700 HUF pe informare. Compensația deja achitată trebuie returnată dacă datele au fost prelucrate de Prestator în mod ilegal, sau dacă solicitarea de informații a avut ca rezultat rectificarea.

 

Prestatorul poate refuza să informeze Clientul numai în cazurile prevăzute de art. 9 alineatul (1), respectiv art. 19 din Info tv.

 

În cazul refuzul informării Clientului, Prestatorul comunică Clientului în scris care din prevederile Info tv. stă la baza refuzului informării. În cazul refuzului informării, Clientul se pate adresa instanței sau Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației/ (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; numărul de telefon: +36 (1) 391 1400; adresa de e-mail: [email protected]; în continuare: Autoritatea).

 

8.2. Dacă datele cu caracter personal prelucrate de Prestator nu corespund realității, iar datele cu caracter personal care corespund realității se află la dispoziția Prestatorului, Prestatorul va rectifica datele cu caracter personal.

 

Prestatorul șterge datele cu caracter personal dacă

- prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală;

- Clientul solicită ștergerea datelor cu caracter personal;

- dacă datele cu caracter personal au lipsuri sau erori - și dacă această situație nu poate fi îndreptată în mod legal -, presupunând că ștergerea nu este exclusă de Infotv.;

- scopul prelucrării datelor a încetat, sau termenul stocării datelor, prevăzut de lege, a expirat;

- instanța sau Autoritatea au ordonat aceasta.

 

În locul ștergerii, Prestatorul va restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă Clientul o cere, sau dacă, pe baza informațiilor avute la dispoziție, se poate presupune că ștergerea ar leza interesul legitim al Clientului. Datele cu caracter personal astfel restricționate pot fi prelucrate până când există scopul de prelucrare a datelor care a exclus ștergerea datelor cu caracter personal.

Prestatorul va marca datele cu caracter personal în cazul în care Clientul contestă corectitudinea sau exactitatea acestora, însă caracterul incorect sau inexact al datelor cu caracter personal contestate nu poate fi stabilit inechivoc.

 

Rectificarea, restricționarea, marcarea și ștergerea datelor trebuie notificată de către Prestator Clientului, respectiv tuturor celor cărora le-au fost transmise în prealabil datele în vederea prelucrării. Notificarea poate fi omisă, dacă, având în vedere scopul prelucrării datelor, aceasta nu lezează interesul legitim al persoanei vizate.

 

Dacă Prestatorul nu onorează cererea de rectificare, restricționare sau ștergere a persoanei vizate, acesta va comunica, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, calculate de la preluarea cererii, în scris, motivele în fapt și în drept ale respingerii cererii de rectificare, restricționare sau ștergere. În situația respingerii cererii de rectificare, restricționare sau ștergere, Clientul se pate adresa instanței sau Autorității.

 

9. Prestatorul va desfășura activitățile de prelucrare a datelor care au intrat în posesia Prestatorului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ținând seama de prevederile privind protecția datelor cuprinse în prezenta declarație.

 

10. Prestatorului nu își asumă răspunderea pentru datele furnizate de Client. În cazul în care Prestatorul află că datele lezează drepturile unei terțe persoane sau legea, sau contravin prezentelor reguli de protecția datelor, respectiv produc daune prin nerespectarea regulilor de protecția datelor, Prestatorul are dreptul de a întreprinde măsurile legale necesare, în colaborare cu autoritățile instrumentatoare. În cazul în care, la utilizarea serviciilor, Clientul a furnizat datele unei terțe persoane, sau a produs daune în orice mod în cursul utilizării site-ului web, Prestatorul are dreptul de a pretinde daune.

 

11. Prestatorul protejează și asigură cu mijloace fizice, electronice și tehnice corespunzătoare datele colectate online, în vederea prevenirii accesării și publicării neautorizate, asigurării exactității datelor și celei mai optime utilizări a datelor.

 

12. Prestatorul prelucrează datele Clientului în cadrul cardului Club, pe perioada de valabilitate a acestuia, respectiv, fără o cerere de ștergere expresă, și în urma expirării acesteia, pentru a încuraja fidelizarea Clienților și pentru a-i putea notifica cât mai ușor despre reduceri, utilizând datele de contact furnizate. Datele sunt prelucrate de lucrătorii Prestatorului. Clientul își poate exersa drepturile privind autodeterminarea informațională și libertatea informației în conformitate cu prevederile Legii numărul CXII din anul 2011.

 

13. Prestator de servicii web hosting: Planet Express Kft.,

Sediul:1125 Budapest, Álom u. 43/b.

Cod fiscal: 23587342-2-43

Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: 01-09-972700

Serviciul de relații cu clienții și asistență tehnică: [email protected]

 

 

14. Utilizarea persoanelor împuternicite de operator

Parteneri care prestează servicii de marketing și terțe persoane:

 

15. Prestator de corespondență:

Maileon Digital Kft.

Sediul: 1112 Budapest Budaörsi út 153.

 

 

Regulamentul privind prelucrarea datelor pentru jocuri cu premii

 

 

1. Datele cu caracter personal ale jucătorilor înregistrați sunt prelucrate de organizatorul jocului (Szinga Sport Korlátolt Felelősségű Társaság /Szinga Sport Societate cu răspundere limitată/ (sediul: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2.; număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: 01-09-370331. cod fiscal: 10318102-2-44; adresa de e-mail: [email protected], reprezentata prin: Gém Zoltán administrator; în continuare: „Organizator”). Operatorul exclusiv al tuturor datelor cu caracter personal este Organizatorul. Organizatorul a declarat prelucrarea datelor în evidențele păstrate de Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației): NAIH-84718/2015.

Organizatorul prelucrează exclusiv datele cu caracter personal ale persoanelor care s-au înregistrat în jocul specificat în Regulamentul de joc, și care, pe parcursul înregistrării, au acceptat Regulamentul de joc și prezentul Regulament de prelucrare a datelor.

Condiția participării la joc este ca Jucătorul să accepte Regulamentul de joc și prezentul Regulament de prelucrare a datelor.

 

2. Prezentul Regulament de prelucrare a datelor („Regulament”) se aplică exclusiv prelucrării datelor înregistrate pe parcursul jocului, și nu se extinde asupra altor prelucrări de date de către Organizator.

Prezentul Regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale Jucătorilor. Prelucrării datelor cu caracter personal li se aplică actele normative ale Ungariei și Uniunii Europene, în special legea CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Infotv.”), respectiv Directiva 95/46/ce a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995, privind „protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date”, respectiv directivele RGPD care au intrat în vigoare la 25 mai (sic orig. - n. trad).

 

3. Prin înregistrare, Jucătorul acceptă Regulamentul de joc și prezentul Regulament. Prin înregistrare și acceptarea regulamentelor, Jucătorul își dă consimțământul la prelucrarea datelor sale cu caracter personal conform prevederilor prezentului Regulament. Temeiul juridic al prelucrării datelor este consimțământul voluntar al jucătorilor (art. 5. al. (1) lit. a) Infotv.). Prezentul Regulament se califică drept informarea jucătorilor.

Având în vedere că participarea este total voluntară, iar Jucătorii devin îndreptățiți la premii fără a achita către Organizator vreun articol, Organizatorul stabilește drept condiție a participării consimțământul la prelucrarea datelor conform cu Regulamentul de prelucrare a datelor. Jucătorii iau la cunoștință în mod expres cele scrise și acceptă că participarea are drept condiție consimțământul la prelucrarea datelor.

 

4. Pe parcursul prelucrării datelor, Organizatorul își dă silința ca prelucrarea datelor să fie echitabilă și legală, datele cu caracter personal să fie prelucrate numai cu limitare legată de scop. Scopul prelucrării datelor este, în primul rând, desfășurarea jocului cu premii, în cadrul acestuia verificarea dreptului de participare, tragerea la sorți, notificarea câștigătorilor și predarea premiilor. În plus, scopul prelucrării datelor constă în desfășurarea activităților de publicitate, studii de piață și de sondaje de opinie, cu utilizarea datelor furnizate de jucător.

Organizatorul are dreptul de a folosi datele în mod inapt pentru identificarea persoanei, în scopuri statistice.

 

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc la sediul, în sucursala sau filiala Organizatorului, sau în spațiile persoanei împuternicite de operator. Deciziile referitoare la prelucrarea datelor sunt adoptate în fiecare caz de Organizator.

Organizatorul are dreptul de a da mandat unei persoanei împuternicite de operator, pe baza Infotv. Persoana împuternicită de operator nu poate lua decizii individual. Organizatorul publică denumirile persoanelor împuternicite de operator în prezentul Regulament.

 

6. Pe parcursul înregistrării, jucătorul furnizează datele specificate pe formularul de înregistrare, necesare identificării și contactului (numele, adresa de e-mail, adresa, data nașterii, codul poștal). Scopul prelucrării datelor: identificarea Jucătorilor, contact, publicitate, cercetare.

În cazul în care Jucătorul câștigă, este obligat să furnizeze Organizatorului toate datele care sunt necesare obținerii premiului, astfel în special, trimiterii premiului către câștigător și stabilirii obligațiilor fiscale (adresa exactă, datele de identificare ale persoanei fizice, cod de identificare fiscală, numărul contului bancar). În cazul în care Jucătorul nu furnizează datele solicitate, Organizatorul are dreptul de a refuza predarea premiului. Scopul prelucrării datelor este, în cazul jucătorilor câștigători, predarea premiilor, îndeplinirea obligațiilor fiscale.

În cazul persoanelor recomandate, scopul prelucrării datelor este promovarea jocului, Organizatorul trimite persoanelor recomandate o scrisoare referitoare la joc.

 

7. Organizatorul are dreptul de a utiliza datele de contact furnizate de jucător (adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon) pentru a transmite acestuia scrisori electronice referitoare la Organizator și activitatea acestuia, buletine informative referitoare la servicii sau reclame, respectiv de a transmite acestuia informații cu acest scop. Jucătorul consimte în mod expres ca Organizatorul, în informațiile, buletinele informative, respectiv scrisorile de notificare, să plaseze materiale publicitare.

Prin înregistrare, jucătorul consimte în mod expres ca Organizatorul să îi transmită materiale publicitare prin metoda contactării directe și să utilizeze în acest scop datele furnizate. Consimțământul este valabil pentru contactare prin e-mail, telefon, poștă sau alte modalități.

Jucătorii consimt ca datele emanate pe parcursul utilizării site-urilor web deținute de Organizator respectiv participării la joc, să fie utilizate de Organizator în scopuri publicitare pentru a transmite Jucătorilor oferte targhetate care privesc destinatarii.

Organizatorul poate utiliza datele prelucrate în scopul studierii pieței și de sondajelor de opinie, întocmirii mostrelor pentru cercetări, sau contactării jucătorilor în aceste scopuri.

 

8. La vizitarea Website-ului, sistemul Organizatorului înregistrează automat adresa IP a Jucătorului, timpul de începere al vizitei, respectiv, în unele cazuri, în funcție de setările calculatorului, tipul browserului și sistemului de operare, respectiv locația geografică ce poate fi determinată pe baza adresei IP. Datele astfel înregistrate nu pot fi interconectate cu alte date cu caracter personal. Prelucrarea datelor se face exclusiv în scop statistic. Organizatorul își rezervă dreptul de a plasa pe calculatorul Jucătorului fișiere ce conțin date (cookie-uri).

 

9. Organizatorul nu șterge la sfârșitul jocului datele furnizate, prelucrând și utilizând și în continuare datele, în scopuri determinate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul șterge datele furnizate dacă:

Jucătorul poate solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal la datele de contact ale Organizatorului (punctul 1). În cazul unei solicitări în acest sens de la Jucător, sistemul Organizatorului va șterge datele în termen de cinci zile lucrătoare. Pe parcursul ștergerii datelor cu caracter personal se asigură ca datele să nu mai poată fi recunoscute, astfel că legătura dintre date și persoana vizată să nu mai poată fi reconstituită.

Organizatorul nu șterge datele cu caracter personal nici la solicitarea Jucătorului, dacă prelucrarea datelor este obligatorie sau posibilă pe baza unui act normativ (astfel, de ex. datele privind obligațiile fiscale). În acest caz, Organizatorul va notifica Jucătorul referitor la temeiul juridic al refuzului.

În cazul în care între Organizator și Jucător se formează un raport juridic, iar prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară exersării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor (de ex. valorificarea pretențiilor, soluționarea litigiilor), Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal necesare și în eventualitatea unei cereri de ștergere, în temeiul art. 6 al. (5) din Infotv.

În cazul în care Organizatorul exclude Jucătorul din joc, va prelucra datele necesare prevenirii unei înregistrări repetate și în eventualitatea unei cereri de ștergere. În acest caz temeiul juridic al prelucrării datelor este art. 6 alineatul (5) din Infotv.

 

10. Jucătorul are dreptul să rectifice datele sale, și să solicite rectificarea de către Organizator a datelor înregistrate greșit, pe care nu le poate rectifica el însuși. Persoana vizată poate solicita informații privind prelucrarea datelor sale. Organizatorul poate furniza informația și în scrisoare electronică. Jucătorul vizat are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc.

 

11. Organizatorul ia toate măsurile diligente rezonabile, necesare pentru securitatea datelor, se îngrijește de protecția acestora la nivel corespunzător, în special de accesarea, modificarea, transmiterea, publicarea, ștergerea sau distrugerea neautorizată, respectiv de distrugerea sau coruperea accidentală. Organizatorul se îngrijește de securitatea datelor prin măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare.

 

12. Pe parcursul utilizării serviciilor și Site-ului web jucătorii pot furniza numai datele proprii cu caracter personal. Furnizarea datelor unor alte persoane se califică drept prelucrare neautorizată a datelor, care poate avea consecințele specificate în legile speciale. În cazul abuzului cu datele cu caracter personal al unei alte persoane, Organizatorul acordă ajutor autorităților instrumentatoare în vederea elucidării încălcării legii și identificării autorului.

 

13. Organizatorul poate transmite datele cu caracter personal către terțe persoane numai cu consimțământul expres al persoanei vizate sau pe baza unor prevederi legale.

 

14. Jucătorul poate adresa Organizatorului plângerea sa referitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, care va examina aceasta în cel mai scurt timp posibil și va remedia încălcarea legii.

În cazul lezării dreptului jucătorului la protecția datelor sale cu caracter personal, acesta poate adresa pretențiile sale Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației) (www.naih.hu), respectiv instanței.

 

 

Follow Us!
modificarea datelor Produsele mele salvate Help

 


CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE

Prezentele Condiții Contractuale Generale(în continuare: CCG) conțin drepturile și obligațiile Szinga Sport Kft. (SRL) (în continuare: Prestator) și Clientului care accesează serviciile de comerț electronic prestate de Prestator prin intermediul site-ului web www.sportfactory.ro (în continuare: site web) (în continuare: Client). (Prestatorul și Clientul în continuare împreună: Părți). CCG se aplică la toate tranzacțiile și serviciile care au loc prin intermediul website-ului www.playersroom.hu, indiferent dacă sunt executate din Ungaria sau străinătate, de către Prestator sau un colaborator al acestuia, cu excepția contractelor de distribuitor.

Datele Prestatorului:

·        Adresă de email: [email protected]

 

Cuprins:

1.     Informații generale, formarea contractului între Părți

2.     Comanda - dispoziții generale

3.     Obligația de menținere a ofertei, confirmare

4.     Corectarea datelor introduse greșit

5.     Condiții de livrare

6.     Condiții de plată

7.     Dreptul de retragere

8.     Garanția

9.     Garantarea contra viciilor

10.   Schimbul

11.   Rezervarea produselor

12.   Răspundere

13.   Drepturi de autor

14.   Posibilități de exercitare a drepturilor

15.   Declarație privind protecția datelor

16.   Alte prevederi

 

1. Informații generale, formarea contractului între Părți

1.1. Domeniul de aplicare al prezentelor CCG se extinde asupra tuturor serviciilor de comerț electronic care sunt prestate pe teritoriul Ungariei prin intermediul magazinului online (în continuare: webshop), situat pe site-ul web. Domeniul de aplicare al prezentelor CCG se extinde totodată și asupra tuturor acelor tranzacții comerciale de pe teritoriul Ungariei, care au loc între Părțile specificate în prezentul contract. Cumpărarea în webshop este reglementată de legea CVIII din anul 2001 privind diverse aspecte ale serviciilor de comerț electronic și serviciilor legate de comunitatea informatică, Ordinul guvernamental 45/2014.(II.26.) privind regulile detaliate ale contractelor dintre consumatori și comercianți, respectiv legea numărul V din anul 2013 privind Codul Civil.

1.2. Cumpărarea poate fi efectuată in webshop prin comandă plasată pe cale electronică, în modul specificat în prezentele CCG.

1.3. Serviciile webshopului pot fi accesate numai după înregistrare.

1.4. Prin comandă și confirmarea acesteia de către Prestator, între părți contractul este format. Contractul se califică drept contract întocmit în scris. Contractul este înregistrat de Prestator și păstrat pe o perioadă de 2 (doi) ani calculată de la încheierea contractului.

1.5. Limba contractului: maghiară.

1.6. Prestatorul nu se supune prevederilor nici unui cod de conduită.

1.7. Locul și modalitatea soluționării contestațiilor

 

2. Comanda - dispoziții generale

2.1. În vederea plasării comenzii și executării contractului (livrării produsului/produselor) este necesară furnizarea datelor exacte ale Clientului. În cazul în care Clientul este înregistrat în webshopul nostru, își poate vizualiza și modifica datele dând click pe linkul "Modificare date". Pentru navigarea între produse și plasarea comenzii nu este necesară înregistrarea.

2.2. Prestatorului nu îi revine nici o răspundere pentru întârzierile de livrare, respectiv alte probleme sau erori care provin din date specificate eronat și/sau inexact de către Client. Prestatorul nu răspunde pentru daunele care provin din faptul. (Sic orig. - n. trad). Prestatorului nu îi revine nici o răspundere pentru daunele sau erorile provenite din modificarea datelor de înregistrare de către Client.

2.3. Caracteristicile și proprietățile esențiale ale produselor pot fi vizualizate pe fișa de date ce poate fi accesată dând click pe imaginea produsului, cu mențiunea că proprietățile efective, detaliate ale mărfii sunt cuprinse în instrucțiunile de utilizare anexate produsului. Se califică drept executare conformă cu contractul din partea Prestatorului dacă produsul are proprietăți mai favorabile, mai avantajoase decât cele din informarea furnizată pe site-ul web sau în instrucțiunile de utilizare. Acolo unde actele normative o impun, Prestatorul anexează produselor instrucțiunile de utilizare ale produselor.

Datele produselor specificate în webshop au caracter informativ. O diferență minimă între fotografie și culoarea produsului este posibilă, deoarece fotografiile sunt făcute în studio, cu bliț. La materialele cu model se poate întâmpla ca datorită croiului, modelul să nu cadă exact ca în fotografie. Fișele de date ale produselor individuale nu conțin avertismente separate referitor la posibilele diferențe. Produsele pot fi comandate exclusiv în mărimile specificate pe fișele de date. În cazul produselor pe a căror fișă de date nu apar mărimile europene, Clientul se poate informa asupra mărimilor produsului respectiv conforme cu mărimile europene, dând click pe linkul ”tabele de mărimi”, aflat în meniul superior al paginii web.

2.4. Prețul produsului este întotdeauna suma specificată lângă produsul ales, care deja conține taxa pe valoarea adăugată. Prețul produselor nu include cheltuielile de livrare, cu excepțiile prevăzute în prezentele CGC.

2.5. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile produselor care pot fi comandate din webshop, cu mențiunea că modificarea intră în vigoare odată cu publicarea pe site-ul web. Modificarea nu afectează nefavorabil prețul produselor deja comandate, însă în cazul în care prețul scade în perioada dintre încheierea contractului (acceptarea comenzii de către Prestator și confirmarea acesteia) și preluarea produsului, nu există posibilitatea returnării de bani.

În cazul în care, în pofida diligențelor Prestatorului, pe interfața site-ului web apare un preț greșit, în special în cazul prețurilor evident greșite, sau care diferă semnificativ de prețul estimat al produsului, webshopul anulează comanda respectivă, evidențiată cu preț greșit, și în acest caz oferta de vânzare-cumpărare nu este acceptată de către magazin. Urmează să informăm Clientul referitor la această informație după plasarea comenzii, deoarece mesajul de confirmare nu înseamnă acceptarea ofertei, în special în cazul prevăzut la acest punct, acceptarea ofertei poate avea loc la prețul corect. Cunoscând această informație, Clientul are dreptul să își retragă intenția de achiziționare.

În cazul în care magazinul confirmă comanda produsului la prețul greșit, magazinul își rezervă dreptul de a ataca contractul astfel încheiat, invocând eroarea. Eroarea există în toate cazurile în care consumatorul - pe lângă diligența și precauția rezonabilă de așteptat în general în cadrul evaluării practicii comerciale - putea să sesizeze că la încheierea contractului magazinul se afla în eroare în ceea ce privește prețul de vânzare.

2.6. Prețul afișat în webshop și în magazine poate diferi în anumite cazuri.

2.7. Cu ocazia unei comenzi se pot comanda un număr maxim de 6 (șase) produse.

2.8. Modul de derulare al comenzilor:

2.8.1. În antetul paginii web Clientul poate selecta dacă produsul pe care îl caută este pentru „bărbați”, „femei”, „băieți” sau „fete”. După aceasta, cu ajutorul filtrelor situate pe partea stângă a site-ului web, Clientul poate naviga între mărci, categorii de produse și parametrii produselor.

2.8.2. Fișele de date ale produselor pot fi accesate dând click pe imagini. Pe fișa selectată se poate alege mărimea și culoarea. Articolele care pot fi comandate în mai multe culori figurează ca un singur produs.

2.8.3. Comanda poate fi plasată utilizând coșul virtual. După setarea mărimii și a numărului de bucăți (în cazul în care Clientul dorește să cumpere mai multe bucăți din același produs) produsul/produsele poate/pot fi plasate în coș dând click pe butonul „adaugă în coș”. Coșul este afișat în partea din dreapta sus a paginii web, el poate fi vizualizat dând click pe linkul „Coșul”, unde produsele pot fi totodată modificate și șterse.

2.8.4. După finalizarea conținutului coșului, dând click pe butonul „înregistrarea comenzii”, se poate accesa formularul necesar completării datelor Clientului și condițiilor contractuale individuale. Pentru plasarea comenzii, este necesară furnizarea pe formular a numelui Clientului, a adresei de facturare și de livrare, a numărului de telefon, adresei de e-mail și sexului Clientului, respectiv este obligatorie selectarea unei modalități de plată și de livrare. În cazul în care Clientul deține cupon de reduceri și/sau card PlayersClub, reducerea se poate aplica prin înscrierea pe formular a seriei cuponului și/sau a numărului cardului PlayersClub. Reducerea se poate aplica numai la plasarea comenzii. Reducerile nu pot fi cumulate, cu ocazia unei comenzi se poate aplica doar un singur cupon sau o singură reducere PlayersClub.

2.8.5. Pentru plasarea comenzii, pe lângă completarea integrală a rubricilor obligatorii a formularului, Clientul trebuie să declare, dând click pe căsuța de pe formular, că a citit și acceptă prezentele CGC, respectiv regulamentul privind protecția și prelucrarea datelor. În urma acestora, comanda este plasată dând click pe butonul ”plasarea comenzii”. Trimiterea comenzii (apăsarea butonului „Plasează comanda”) creează o obligație de plată pentru client.

 

3. Obligația de menținere a ofertei, confirmare

3.1. Prestatorul va confirma neîntârziat Clientului, printr-un e-mail automat de confirmare, recepționarea ofertei (comenzii) transmise de Client, acest e-mail de confirmare va conține acceptarea de către Prestator a ofertei (comenzii) Clientului, datele specificate de Client în cursul plasării comenzii (de ex. informațiile de facturare și livrare, etc.), codul de identificare al comenzii, data comenzii, enumerarea elementelor aparținând produsului comandat, cantitatea și prețul produsului, cheltuielile de livrare și suma finală de plată. E-mailul de confirmare se califică drept acceptarea de către Prestator a ofertei făcute de Client, și prin această confirmare, între Prestator și Client, se formează un contract valabil. Confirmarea comenzii nu înseamnă că Prestatorul va putea livra cu siguranță produsul/produsele comandat(e). În special la produsele cu preț redus sau în stoc limitat se poate întâmpla ca produsul comandat să prezinte lipsuri sau deteriorări, motiv pentru care nu poate fi comercializat. În asemenea cazuri, Prestatorul va notifica Clientul în cel mai scurt timp posibil, prin email sau telefon, despre impedimentul executării comenzii.

3.2. Clientul este exonerat de obligația de menținere a ofertei dacă nu primește de la Prestator neîntârziat, adică în termen de 48 de ore, e-mailul de confirmare separat, prevăzut la punctul 3.1., la comanda pe care a plasat-o.

3.3. Comanda se califică drept contract încheiat pe cale electronică, aplicându-i se prevederile legii V din anul 2013 privind Codul Civil, respectiv ale legii CVIII din anul 2001 privind diverse aspecte ale serviciilor de comerț electronic și serviciilor legate de comunitatea informatică. Contractul aparține domeniului de aplicare al Ordinului guvernamental 45/2014 (II.26.) privind regulile detaliate ale contractelor dintre consumatori și comercianți, și ține seama de prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor.

 

4. Corectarea datelor introduse greșit

4.1. În orice fază a comenzii și până la transmiterea comenzii către Prestator, Clientul are posibilitatea de a corecta oricând, pe interfața de comandă a webshopului, datele introduse greșit (ștergere și/sau modificare).

4.2. Pe tot parcursul comenzii, pe interfața de comandă a site-ului web, este/sunt afișat(e) produsul/produsele comandat(e) și totalul de plată exact.

 

5. Condiții de livrare

5.1. Prestatorul va livra produsul/produsele comandate către Client prin intermediul unei firme de transport (în continuare: serviciu de curierat), la adresa de livrare furnizată de Client pe parcursul plasării comenzii.

Prestatorul va livra Clientului marfa comandată cu livrare la domiciliu potrivit modului de livrare selectat, gratuit sau în schimbul achitării cheltuielilor de livrare. Prestatorul va informa Clientul asupra taxei de livrare pe parcursul procedurii de plasare a comenzii. Taxa de livrare se stabilește ținând cont de termenul de livrare asumat și valoarea comenzii.

Puteți obține informații actuale privind livrarea dând click aici.

 

Taxa de transport va fi afișată pe ecranul de totalizare a comenzii, pe factură, precum și în emailul de confirmare.

 

Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica taxa de livrare, cu mențiunea că modificarea intră în vigoare odată cu publicarea pe Site-ul web. Modificarea nu afectează prețul produselor deja comandate.

În cazul utilizării cardului PlayersClub, la preluarea produsului, Clientul este obligat să se identifice față de reprezentantul serviciului de curierat cu act de identitate cu fotografie și cardul PlayersClub. Detalii suplimentare privind calitatea de membru PlayersClub: http://playersroom.hu/playersroom/playersclub.

 

În cazul în care în cursul unei zile intră mai multe comenzi de la un Client, acestea vor fi luate în considerare separat din punct de vedere al taxei de livrare la domiciliu, livrarea la domiciliu fiind gratuită numai pentru comenzile a căror valoare depășește cea necesară pentru livrarea gratuită. În cazul în care, la plasarea celei de-a doua comenzi, Clientul notifică aceasta, și pe baza răspunsului Prestatorului mai există această posibilitate, Prestatorul poate uni comenzile, neexistând însă posibilitatea unirii ulterioare a coletelor care au fost deja expediate. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica taxa de livrare, cu mențiunea că modificarea intră în vigoare odată cu publicarea pe site-ul web. Modificarea nu afectează prețul produselor deja comandate.

 

5.2. Produsul/produsele comandate sosește/sosesc în cutie/cutii sigilate și în cazul în care plata nu a fost făcută în avans, prețul de achiziție și eventuala taxă de livrare trebuie achitate în numerar, pe baza facturii, către agentul serviciului de curierat. În cazul în care, la preluare, ambalajul este deteriorat, este recomandată deschiderea pachetului care conține produsul încă în prezența agentului serviciului de curierat, în vederea verificării integrității produsului/produselor și notificării deteriorării către Prestator. Agentului serviciului de curierat va consemna în proces verbal livrarea unui produs deteriorat.

 

5.3. Livrarea produselor este efectuată de serviciul de curierat GLS Hungary. Comanda este livrată în majoritatea cazurilor în termen de 2 zile lucrătoare calculate de la confirmarea comenzii de către Prestator. Prestatorul își dă silința să livreze fiecare comandă în cel mai scurt timp.

 

Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru livrarea de către serviciul de curierat GLS Hungary în termenul prevăzut mai sus.

Serviciul de curierat GLS Hungary livrează produsul/produsele exclusiv în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru, astfel este important ca pe parcursul plasării comenzii să fie furnizată o adresă de livrare la care produsele pot fi preluate în această perioadă. Agentul serviciului de curierat GLS Hungary poate aștepta cel mult 10 minute la adresa de livrare furnizată de Client.

 

Plata se poate face numai în numerar la livrarea prin serviciul de curierat a unei comenzi cu plata ramburs, respectiv la livrarea la punctele de preluare (Pick Pack Pont, GLS CsomagPont), însă dacă punctul de preluare în cauză dispune de terminal de plată cu card bancar, plata se poate face și cu cardul bancar, neexistând posibilitatea plății cu tichete sau alte instrumente de plată fără numerar.

 

5.4. „Livrare la domiciliu”:

 

5.4.1. În cazul în care alegeți „livrare la domiciliu”, livrarea produselor se face de către serviciul de curierat GLS Hungary. Produsele comandate pot fi ridicate în termen de 3-5 zile lucrătoare. Dacă valoarea brută a comenzii este între 0-215 Lei, costul de transport va fi 50 Lei, între 216-425 Lei costul de transport va fi 35 Lei.

 

 

 

6. Condiții de plată

Clientul poate alege dintre următoarele modalități de plată:

 

 

7. Dreptul de retragere

7.1. Consumatorii beneficiază de dreptul de retragere conform prevederilor prezentului punct, prin consumator înțelegându-se sfera persoanelor prevăzute de Ptk. (Codul Civil Ungar) (în continuare: Consumator).

7.2. În cazul contractelor de vânzare cumpărare produse Consumatorului îi revine dreptulde a se retrage din contract, fără motivare, în termen de 14 (patrusprezece) zile calculate de la preluarea de către Consumator sau de către terța persoană desemnată de el, diferită de transportator,

a) a produsului,

b) a ultimului produs, în cazul livrării mai multor produse.

 

7.3. Consumatorul are dreptul de a-și exersa dreptul de retragere și în perioada dintre ziua încheierii contractului și ziua preluării produsului.

7.4. Consumatorului nu îi revine dreptul de retragere în cazul produselor cu ambalaj sigilat, care din motive de ocrotire a sănătății sau igienă, nu pot fi restituite după deschiderea din urma livrării (de ex. lenjerie intimă, costume de baie).

 

7.5. Procedura exersării dreptului de retragere

 

7.5.1. În cazul în care Consumatorul dorește să își exerseze dreptul de retragere, este obligat să transmită Prestatorului, făcând uz de datele de contact specificate la punctul 1.7. al prezentelor CGC, personal, prin poștă, în scrisoare electronică sau prin înregistrarea în magazinul web și accesarea comenzilor anterioare, o declarație clară privind intenția sa de retragere.

 

Declarația model pentru retragere poate fi descărcată aici: [doc|pdf]

 

În cazul în care Consumatorul nu utilizează pentru exersarea dreptului de retragere modelul publicat de Prestator, declarația se consideră clară, dacă aceasta conține, pe lângă declarația de retragere, cel puțin numele Consumatorului, adresa de livrare și numărul comenzii.

Consumatorul își exersează dreptul de retragere la termen, dacă transmite declarația sa de retragere către Prestator înainte de expirarea termenului specificat mai sus.

7.5.2. Sarcina dovedirii exersării dreptului de retragere în conformitate cu prevederile cuprinse la punctul 7 revine Consumatorului.

7.5.3. Retragerea trebuie considerată ca fiind exersată în termen, dacă Consumatorul transmite declarația sa în acest sens către Prestator în termen de 14 (patrusprezece) zile calendaristice (chiar și în a 14-a zi calendaristică). Prestatorul va lua în considerare la calculul termenului data expedierii prin poștă, respectiv, în cazul trimiterii prin scrisoare electronică, data transmiterii scrisorii electronice.

7.5.4. În cazul retragerii, Consumatorul este obligat să transmită produsul/produsele comandate către magazinul Prestatorului care a emis factura sau către adresa specificată la punctul 1.7., prin poștă, cu confirmare de primire sau prin serviciu de curierat, fără întârzieri nejustificate, însă cel târziu în termen de 14 (patrusprezece) zile calendaristice calculate de la comunicarea declarației de retragere. Termenul se consideră respectat, dacă Consumatorul expediază produsul prin poștă (îl trimite prin poștă sau îl predă curierului comandat de el) sau îl duce personal la vreuna din adresele specificate mai sus, înaintea expirării termenului de 14 de zile.

Clientul poate duce produsul/produsele comandate în oricare din magazinele Prestatorului în termenul specificat mai sus, în mod gratuit, însă exclusiv personal. Clientul este obligat să suporte cheltuielile aferente returnării produsului către Prestator, precum și cele ale livrării produsului de schimb către Client.

7.5.5. Cheltuielile returnării produsului (produselor) la adresa Prestatorului (2120 Dunakeszi, Alagi major HRSZ. 070/1) rămân în sarcina Consumatorului. Prestatorul nu este în măsură să preia coletele transmise cu plata la destinatar. În afara cheltuielilor restituirii produsului, Consumatorul nu va suporta nici un alt tip de cheltuieli în legătură cu retragerea.

7.5.6. În cazul în care Consumatorul se retrage din contract, Prestatorul va rambursa neîntârziat, însă cel târziu în termen de 14 (patrusprezece) zile calendaristice calculate de la preluarea declarației de retragere a Consumatorului, toate contraprestațiile executate de Consumator, inclusiv taxa de livrare, cu excepția taxei ”Livrării în aceeași zi”. Prestatorul poate amâna rambursarea până când recepționează produsul returnat sau până când Consumatorul dovedește în mod inechivoc că l-a trimis înapoi: dintre cele două termene, Prestatorul va lua în considerare cel care a avut loc primul.

7.5.7. Pe parcursul rambursării, Prestatorul va aplica o modalitate de plată identică cu cea aplicată la plasarea comenzii, cu excepția cazului în care Consumatorul și-a exprimat consimțământul expres la aplicarea unei alte modalități de plată, din utilizarea acestei modalități de plată Consumatorului nu îi pot reveni obligații în plus de nici un fel.

7.5.8. Consumatorul poate fi tras la răspundere pentru amortizarea produsului exclusiv în cazul în care aceasta se datorează folosirii produsului într-o măsură care depășește măsura necesară constatării caracteristicilor sau proprietăților acestuia. 


 

7.5.9. În cazul în care consumatorul/cumpărătorul își exersează dreptul de retragere referitor la un produs achiziționat în cadrul unei promoții 2+1 (sau în cadrul unei promoții cu denumire/cantități diferite, unde a primit gratuit unul sau mai multe dintre produsele cumpărate, având în vedere cumpărarea celorlalte produse), în cadrul căreia a primit gratuit unul sau mai multe produse, consumatorul își va putea exersa și dreptul de retragere numai referitor la toate produsele astfel achiziționate, împreună (inclusiv produsul sau produsele primite gratuit, acestea neputând fi separate).

 

8. Garanția

8.1. Furnizorul nu acordă garanție comercială voluntară pentru produsele pe care le comercializează.

8.2. Atragem atenția Consumatorului că nu poate revendica o pretenție la garanția legală de conformitate și garanția comercială, sau la garanția producătorului și garanția comercială în același timp, în paralel, însă în alte privințe consumatorului îi revin drepturile care decurg din garanția comercială indiferent de drepturile stabilite în punctele privind garanția producătorului și garanția legală de conformitate.

8.3. În cazul produselor care intră sub incidența Ordonanței Guvernului /ungar/ nr. 151/2003 (IX. 22.) privind garanția comercială obligatorie pentru anumite bunuri de consum de folosință îndelungată, garanția comercială obligatorie este de 1 an, care începe de la data predării produsului către cumpărător.

 

9. Garantarea contra viciilor

9.1. Garanția pentru vicii ascunse

9.1.1. În cazul executării necontractuale, Clientul poate formula împotriva Prestatorului pretenții privind garanția pentru vicii ascunse. În cazul contractelor încheiate cu consumatorii, Clientul care se califică drept consumator își poate exersa dreptul privind garanția pentru vicii ascunse înăuntrul termenului de prescripție de 2 ani de la preluarea produsului (produselor), referitor la acele vicii ale produsului, care existau deja la momentul predării acestuia. După expirarea termenului de prescripție de doi ani, Clientul nu își poate exersa drepturile de garanție pentru vicii ascunse.

9.1.2. În cazul contractelor încheiate cu persoane care nu se califică drept consumatori, persoana îndreptățită își poate exersa dreptul privind garanția pentru vicii ascunse înăuntrul termenului de prescripție de 1 an de la preluare.

9.1.3. Clientul poate pretinde – la alegerea sa – reparare sau înlocuire, cu excepția cazului în care onorarea pretenției alese de Client este imposibilă, sau ar cauza cheltuieli suplimentare disproporționate Prestatorului față de executarea celeilalte pretenții de garanție. Dacă Clientul nu a solicitat, respectiv nu a putut să solicite repararea sau înlocuirea, atunci poate pretinde scăderea proporțională a contraprestației, poate repara Clientul însuși defecțiunea sau se poate îngriji de repararea defecțiunii pe cheltuiala Prestatorului, sau - ca ultimă măsură - se poate și retrage din contract. Retragerea nu poate fi exersată pentru o defecțiune nesemnificativă.

9.1.4. Clientul are dreptul să treacă de la un drept asigurat de garanția pentru vicii ascunse la altul, fiind însă obligat să suporte cheltuielile acestei treceri, cu excepția cazului în care aceasta a fost justificată sau motivul trecerii a fost cauzat de Prestator.

9.1.5. Clientul este obligat să comunice Prestatorului defecțiunea neîntârziat după descoperirea acesteia, însă cel târziu în termen de două luni de la descoperire.

9.1.6. Clientul poate valorifica pretențiile sale privind garanția pentru vicii ascunse în mod direct, împotriva Prestatorului.

9.1.7. Înăuntrul termenului de șase luni de la executarea contractului, valorificarea pretenției de garanție pentru vicii ascunse nu are altă condiție în afara comunicării defecțiunii, în cazul în care Clientul dovedește că a achiziționat produsul de la Prestator (cu prezentarea facturii sau a copiei acesteia). În asemenea cazuri Prestatorul este exonerat de obligația de garanție numai în situația în care răstoarnă această prezumție, adică dovedește că defecțiunea produsului a apărut după predarea acestuia către Client. În cazul în care Prestatorul poate dovedi că motivul defecțiunii a apărut dintr-un motiv imputabil Clientului, nu este obligat să dea curs pretenției de garanție a Clientului. După expirarea termenului de șase luni de la executare deja Clientul este cel căruia îi revine sarcina de a dovedi că defecțiunea pe care a depistat-o a existat deja și la momentul executării.

Evident, în cazul valorificării oricăror pretenții privind garanția pentru vicii ascunse, produsul (produsele) trebuie returnate Prestatorului, la adresa Serviciului de relații cu clienții specificată a punctul 14.1. Serviciul preia exclusiv produsul (produsele) curate, returnând cel(e) care nu sunt curate către Client.

9.1.8. În cazul în care Clientul își valorifică pretențiile de garanție referitor la o parte a produsului care poate fi separată de produs – în ceea ce privește defecțiunea remarcată – pretenția de garanție nu se califică drept valorificată referitor la celelalte părți ale acestui produs.

9.1.9. În cazul schimbării produsului sau retragerii, Clientul nu este obligat să ramburseze amortizarea care se datorează utilizării uzuale. Clientul este obligat să ramburseze Prestatorului amortizarea produsului/produselor care nu se datorează utilizării uzuale.

9.1.10. În cazul executării defectuoase, cheltuielile aferente onorării obligației de garanție rămân în sarcina Prestatorului. Prestatorul va achita către Client cheltuielile apărute la Client în legătură cu onorarea obligației de garanție, exclusiv numai în urma dovedirii în mod satisfăcător a acestor cheltuieli (prezentarea facturii, recipisei poștale de expediere înregistrată, etc.). În cazul în care și omisiunea obligației de mentenanță ce revine Clientului a contribuit la apariția defecțiunii produsului, Clientul este obligat să suporte cheltuielile apărute în legătură cu onorarea obligației de garanție în măsura contribuției sale, în cazul în care acesta a deținut cunoștințe privind mentenanța produsului, sau dacă Prestatorul și-a onorat obligația de informare în acest sens. În cazul în care se dovedește că defecțiunea produsului a apărut după executare (adică Prestatorul nu a executat defectuos), cheltuielile apărute în legătură cu valorificarea dreptului de garanție (inclusiv cheltuielile restituirii produsului către Client) vor rămâne în sarcina Clientului.

 

9.1.11. Declarația model pentru pretențiile de garanție pentru vicii ascunse poate fi accesată aici: [doc|pdf]

 

În cazul în care, pentru valorificarea pretențiilor de garanție pentru vicii ascunse, Clientul nu utilizează modelul publicat de Prestator, declarația trebuie să conțină cel puțin descrierea defecțiunilor produsului, pretenția de garanție selectată, numele Clientului, adresa de livrare și numărul comenzii. Declarația privind valorificarea pretențiilor de garanție pentru vicii ascunse poate fi înaintată conform prevederilor punctului 14.1, utilizând datele de contact specificate acolo.

 

9.2. Garanția de conformitate

9.2.1. În cazul defecțiunii produsului, Clientul care se califică drept consumator (în continuare: Consumator) poate valorifica – la alegerea sa – drepturile prevăzute la punctul 9.1. sau poate formula pretenții privind garanția de conformitate.

9.2.2. Consumatorul nu are însă dreptul de a formula concomitent, în paralel, pentru aceeași defecțiune, pretenții de tipul garanției contra viciilor și garanției de conformitate. În cazul valorificării cu succes a pretențiilor privind garanția de conformitate, Consumatorul își poate însă formula față de producător pretențiile de garanție pentru vicii ascunse referitoare la produsul înlocuit, respectiv la partea reparată.

9.2.3. Ca pretenții privind garanția de conformitate Consumatorul poate însă solicita exclusiv repararea sau înlocuirea produsului defectuos. La valorificarea pretențiilor privind garanția de conformitate, Consumatorul trebuie să dovedească defecțiunea produsului.

9.2.4. Un produs se califică drept defectuos, dacă nu este conform cu cerințele de calitate în vigoare la comercializarea lui, sau dacă nu dispune de proprietățile specificate în descrierea produsului asigurată de producător.

9.2.5. Consumatorul își poate valorifica pretențiile privind garanția de conformitate în termen de doi ani de la comercializarea produsului de către producător. La expirarea acestui termen își pierde acest drept. După descoperirea defecțiunii, Consumatorul este obligat să o comunice neîntârziat producătorului. Defecțiunea comunicată în termen de două luni de la descoperirea defecțiunii trebuie considerată ca fiind comunicată la timp. Consumatorul răspunde pentru daunele provenite din comunicarea cu întârziere.

9.2.6. Consumatorul își poate valorifica pretențiile privind garanția de conformitate față de producătorul sau distribuitorul (Prestatorul) produsului.

9.2.7. Conform Ptk. (Codului Civil Ungar), fabricantul și distribuitorul produsului (Prestatorul) se califică drept producător.

9.2.8. Producătorul și distribuitorul (Prestatorul) sunt exonerați de obligația privind garanția de conformitate exclusiv dacă pot dovedi că:

9.2.9. Pentru exonerare, este suficient ca producătorul sau distribuitorul (Prestatorul) să dovedească unul din motive.

 

9.2.10. Declarația model pentru pretenția de garanție de conformitate poate fi accesată aici: [doc|pdf]

În cazul în care, pentru valorificarea pretențiilor de garanție de conformitate, Consumatorul nu utilizează modelul publicat de Prestator, declarația trebuie să conțină cel puțin descrierea defecțiunilor produsului, pretenția de garanție selectată, numele Clientului, adresa de livrare și numărul comenzii. Declarația privind valorificarea pretențiilor privind garanția de conformitate poate fi înaintată conform prevederilor punctului 14.1, utilizând datele de contact specificate acolo.

Evident, în cazul valorificării oricăror pretenții privind garanția de conformitate, produsul (produsele) trebuie returnate Prestatorului, la adresa Serviciului de relații cu clienții specificată a punctul 14.1. Serviciul preia exclusiv produsul (produsele) curate, returnând cel(e) care nu sunt curate către Client.

 

10. Schimbul

 

Din păcate, produsele nu pot fi schimbate,daca un produs nu este potrivit, Consumatorul poate trimite inapoi produsul la Prestator. Prețul produsului va fi rambursat, in contul IBAN al Clientului,(doar prin Virament bancar in termen de maxim 14 zile lucratoare)  iar  pentru produsul corect puteti plasa o noua comanda!

 

11. Rezervarea produselor

 

11.1. Prestatorul asigură Clientului posibilitatea de a vizualiza și/sau proba produsul/produsele selectate într-unul din magazinele Prestatorului, specificate de Client.

11.2. După selectarea mărimii produsului pe fișa de date și adăugarea produsului la coș, la finalizarea conținutului coșului, după ce a dat click pe butonul ”Rezervare produse în magazin”, Clientul poate selecta magazinul Prestatorului în care dorește să vizualizeze, respectiv să probeze produsul respectiv. Pentru a rezerva produsul, Clientul este obligat să furnizeze numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și sexul Clientului. În cazul în care produsele intenționate a fi rezervate se află în totalitate la dispoziția Prestatorului în magazinul selectat de Client, pe interfața de rezervare produse, după completarea integrală a acesteia, selectând ”Rezervare imediată în magazin” rezervarea produselor poate fi finalizată. În cazul în care produsele intenționate a fi rezervate nu se află în totalitate la dispoziția Prestatorului în magazinul selectat de Client, pe interfața de rezervare produse, după completarea integrală a acesteia, selectând ”Rezervare cu transfer în magazin” rezervarea produselor poate fi finalizată.

11.3. Prestatorul va transmite neîntârziat, însă cel târziu în termen de 48 de ore calculate de la rezervare, o confirmare a rezervării, în care va indica dacă produsul rezervat este disponibil în magazinul selectat. Prestatorul va ține la dispoziția Clientului produsul, cu începere din data indicată în confirmare, pe o perioadă de maxim 4 (patru) zile, și nu îl comercializează către o terță persoană. După expirarea acestui termen, produsul rezervat poate fi comercializat liber.

11.4. Prin rezervarea produsului, Clientul nu face o ofertă de cumpărare a produsului selectat, între părți nu se formează un contract, însă acest aspect nu exclude posibilitatea ca Clientul să cumpere în magazin produsul rezervat. În cazul selectării opțiunii ”Rezervare cu transfer în magazin”, specificate la punctul 11.2., taxa produsului/produselor, fiind în fiecare caz de 690 HUF brut, trebuie achitată la fața locului, încă înaintea preluării și probării produsului. În cazul utilizării cardului PlayersClub, la preluarea produsului, Clientul este obligat să se identifice față de reprezentantul serviciului de curierat cu act de identitate cu fotografie și cardul PlayersClub.

 

 

 

12. Răspundere

12.1. Informațiile aflate pe site-ul web au fost publicate cu bună credință, însă servesc exclusiv scopuri informative, Prestatorul neasumându-și răspunderea pentru corectitudinea sau integritatea informațiilor.

12.2. Clientul va folosi site-ul web exclusiv pe răspundere proprie, și acceptă că Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru daunele patrimoniale și nepatrimoniale apărute pe parcursul utilizării acestuia, cu excepția răspunderii pentru încălcarea obligațiilor contractuale cu intenție, din culpă gravă, prin infracțiuni, sau cu vătămarea vieții, integrității corporale sau sănătății.

12.3. Prestatorul declină orice răspundere pentru comportamentul utilizatorilor site-ului web. Clientul este integral și exclusiv răspunzător pentru propria conduită, în asemenea cazuri Prestatorul va coopera total cu autoritățile în vederea identificării faptelor ilicite.

12.4. Paginile serviciilor pot conține puncte de conexiune (linkuri) care pot duce pe paginile altor prestatori. Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru practicile de protecția datelor și alte activități ale acestor prestatori.

12.5. Prestatorul este îndreptățit, însă nu și obligat să verifice conținutul eventual publicat de Clienți pe parcursul utilizării site-ului web, iar în privința conținutului publicat Prestatorul este îndreptățit, însă nu și obligat să cerceteze semnele care indică activități ilicite.

12.6. Datorită caracterului global al internetului, Clientul acceptă că, în decursul utilizării site-ului web va proceda ținând seama și de prevederile normelor legale naționale. În cazul în care orice activitate legată de utilizarea site-ului web este interzisă în statul Clientului, pentru utilizare va răspunde exclusiv Clientul.

12.7. În cazul în care Clientul sesizează conținut contestabil pe site-ul web, va trebui să sesizeze acest fapt neîntârziat către Prestator. În cazul în care, pe parcursul procedurii sale cu bună credință, Prestatorul consideră că sesizarea este întemeiată, are dreptul de a șterge sau modifica neîntârziat informația.

 

13. Drepturi de autor

13.1. Site-ul web este protejat de dreptul de autor. Prestatorul este beneficiarul respectiv utilizatorul îndreptățit al întregului conținut prezentat pe site-ul web, respectiv în decursul prestării serviciilor care pot fi accesate prin site-ul web: a tuturor operelor protejate de dreptul de autor, respectiv a altor creații intelectuale (inclusiv a tuturor operelor grafice și altor materiale, a layout-ului și structurii site-ului web, a soluțiilor software și de alt tip utilizate, a ideilor și realizării acestora).

13.2. Salvarea pe purtător de date fizic sau de alt tip, respectiv listarea conținutului site-ului web sau a unor părți a acestuia, este autorizată numai în cazul utilizării în scopuri personale sau cu acordul prealabil, scris al Prestatorului. Utilizarea care depășește utilizarea în scopuri personale - de exemplu: stocarea în baze de date, transmiterea, publicarea sau facilitarea descărcării, comercializarea - sunt posibile exclusiv cu acordul prealabil, scris al Prestatorului.

13.3. În afara drepturilor expres determinate în prezentele CCG, înregistrarea, utilizarea site-ului web, respectiv nici una din prevederile CCG nu conferă Clientului dreptul de a folosi sau exploata vreuna din denumirile comerciale sau mărcilor care figurează pe suprafața site-ului web. În afara afișării datorate utilizării reglementare a site-ului web, a multiplicării provizorii, necesare acesteia, respectiv a efectuării de copii în scopuri personale, aceste creații intelectuale nu pot fi utilizate sau exploatate sub nici o formă fără acordul prealabil, scris al Prestatorului.

 

14. Posibilități de exercitare a drepturilor

14.1. Soluționarea contestațiilor

14.1.1. Clientul va putea înainta contestațiile sale de consumator, referitoare la produs sau activitatea Prestatorului folosind datele de contact specificate la punctul 1.7.

14.1.2. Potrivit normelor legale aflate în vigoare, contestația verbală va fi examinată de Prestator imediat, și remediată, în cazul în care natura contestației o permite. În cazul în care Clientul nu este de acord cu modul de soluționare al contestației, sau examinarea imediată a contestației nu este posibilă, Prestatorul va consemna în proces verbal contestația și poziția sa față de aceasta. În cazul unei contestații verbale comunicate prin telefon, va transmite clientului procesul verbal cel târziu împreună cu răspunsul pe merit prevăzut la secțiunea privind contestația scrisă, procedând în continuare conform prevederilor referitoare la contestația scrisă.

14.1.3. Prestatorul este obligat să aloce contestației verbale comunicate prin telefon un număr unic de identificare, care facilitează găsirea ulterioară a contestației. Prestatorul este obligat să comunice acest număr cu Clientul.

14.1.4. Prestatorul este obligat să examineze contestația scrisă în termen de treizeci de zile de la recepționare și a răspunde pe meritul acesteia, respectiv a lua măsuri pentru ca răspunsul să fie primit de Client. Dacă Prestatorul respinge contestația, are obligația de a-și motiva poziția în răspunsul dat pe merit, referitor la respingere.

14.1.5. Prestatorul este obligat să păstreze pe o perioadă de cinci ani procesul verbal întocmit referitor la contestație și copia răspunsului.

14.1.6. Prestatorul primește contestațiile introduse de Client la datele de contact directe, specificate la punctul 1.7.

14.2. Alte posibilități de exercitare a drepturilor

14.2.1. În cazul în care eventualul litigiu de consumator, apărut între Prestator și Client, nu se rezolvă pe parcursul negocierilor cu Prestatorul, Clientul poate beneficia de următoarele posibilități de exercitare a drepturilor:

a) Înscriere în registrul de reclamații. Registrul de reclamații poate fi accesat în fiecare magazin al Prestatorului. Prestatorul va răspunde în scris în termen de 30 de zile la înscrierile făcute în acesta.

b) Plângere la autoritățile pentru protecția consumatorului. În cazul în care Clientul sesizează încălcarea drepturilor sale de consumator, are dreptul de a adresa o plângere la autoritatea de protecție a consumatorilor competentă la domiciliul său. După soluționarea plângerii, autoritatea va decide asupra derulării procedurii pentru protecția consumatorilor.

c) Comitetul de conciliere. În vederea soluționării amiabile a litigiilor de consumator referitoare la calitatea și siguranța produsului, aplicarea normelor privind răspunderea pentru produs, respectiv încheierea și executarea contractului, în afara instanțelor de judecată, Clientul poate iniția procedura comitetului de conciliere care funcționează pe lângă camera de specialitate competentă la sediul Prestatorului.

Agentului economic îi revine obligația de a coopera în cadrul procedurii comitetului de conciliere.

Datele de contact ale Comitetului de Conciliere din Budapesta:

d) Acțiuni în instanță. Clientul are dreptul de a-și revendica în fața instanțelor judecătorești pretențiile sale apărute din litigiile cu consumatorii, în cadrul unor acțiuni civile conform dispozițiilor Legii /ungare/ V din 2013 privind codul civil și ale Legii CXXX din 2016 privind codul de procedură civilă.

e) Pe baza Regulamentului 524/2013/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum, Comisia Europeană a creat o platformă de soluționare online a litigiilor. Conform Regulamentului, în cazul soluționării pe cale extrajudiciară a litigiilor inițiate de consumatori care își au reședința în Uniune împotriva unor comercianți stabiliți în Uniune, legat de obligațiile ce emană din contracte de prestări servicii online, trebuie asigurată consumatorilor posibilitatea comunicării pe această platformă. Platforma de soluționare online a litigiilor este accesibilă consumatorilor de la 15 februarie 2016. Domeniul de aplicare al Regulamentului se extinde în mod direct și asupra prestatorului care are sediul în Ungaria, în cazul în care între el și consumator apare un litigiu de consumator referitor la un contract încheiat online. Conform Regulamentului, pe această platformă de soluționare online a litigiilor consumatorul poate iniția online soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiului, în fața forumului de soluționare litigii selectat împreună de părți. În Ungaria, entitatea îndreptățită să soluționeze litigii de consumator este Comitetul de Conciliere din Budapesta.

Platforma de soluționare online a litigiilor poate fi accesată la: http://ec.europa.eu/odr

 

15. Declarație privind protecția datelor

15.1. Prestatorul respectă dreptul constituțional la protecția datelor cu caracter personal, potrivit căruia fiecare persoană are dreptul să dispună ea însăși referitor la divulgarea și utilizarea datelor sale cu caracter personal.

15.2. Prestatorul acordă o atenție sporită respectării stricte a prevederilor legii numărul VI din anul 1998 privind ratificarea Convenției pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, semnată la 28 ianuarie 1981 la Strasbourg, legii CXIX din anul 1995 privind prelucrarea datelor privind numele și adresele de domiciliu în vederea cercetării și marketingului direct, respectiv legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: Info tv.) pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru prestarea serviciilor, furnizate de Client.

15.3. Datele furnizate de Client, anume: numele și prenumele, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail, respectiv identificatorul, se găsesc în e-mailul transmis prin sistem. În cazul plății cu card bancar, datele necesare plății nu sunt prelucrate de Prestator, ci de OTP Bank Nyrt. (S.A. de tip deschis).

 

Iau la cunoștință că datele mele cu caracter personal de mai jos, stocate de operatorul Szinga Sport Kft. (sediul: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) în baza de date a utilizatorilor www.playersroom.hu vor fi transmise către OTP Mobil Kft., ca persoană împuternicită de operator. Sfera datelor transmise de operator este următoarea:

 

identificator comandă online

data comenzii

articolele comandate (nume produs, număr articol, preț, cantitate, tva)

cheltuieli de livrare

monedă

cuantumul reducerii

limba

prenume

nume

email

numărul de telefon

numele de facturare

cod fiscal

codul poștal de facturare

orașul de facturare

strada de facturare

județul de facturare

țara de facturare

numele de facturare

codul poștal de livrare

orașul de livrare

strada de livrare

județul de livrare

țara de livrare

 

Natura și scopul activității de prelucrare de date, efectuată de către operator, poate fi vizualizată în Nota de informare privind prelucrarea datelor SimplePay la linkul de mai jos:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

15.4. Operatorul site-ului web este Prestatorul.

15.5. Prestatorul declară că scopul prelucrării datelor aflate în baza sa de date (nume, adresă de email, număr de telefon, identificator, etc.) este asigurarea prestării serviciilor accesibile în webshop, afișarea conținuturilor și reclamelor personalizate, întocmirea statisticilor, dezvoltarea tehnică a sistemului informatic și protecția drepturilor Clienților. Datele pot fi utilizate de Prestator pentru a crea grupuri de utilizatori și pentru ca Prestatorul să prezinte acestor grupuri de utilizatori, pe paginile sale web, conținuturi targhetate și/sau reclame, respectiv să transmită buletine informative.

15.6. Prestatorul nu are dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate de Client în scopuri diferite de cele specificate mai sus. Datele cu caracter personal pot fi divulgate unor terțe persoane sau autorităților numai cu consimțământul expres al Clientului, dacă legea sau o decizie a unei autorități sau instanțe nu prevede diferit, cu efect obligatoriu. Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi șterse de către Prestator după încetarea scopului utilizării, sau la cerere.

15.7. Furnizarea datelor de către Client este voluntară, temeiul juridic fiind acordul persoanei vizate. Prin utilizarea serviciilor Prestatorului, Clientul își dă consimțământul la utilizarea datelor sale în modul specificat mai sus. Clientul poate solicita oricând ștergerea sau modificarea datelor sale, informații privind datele sale prelucrate, respectiv se poate opune prelucrării datelor. În cazul nereușitei cererii sau opoziției sale, în termen de 30 zile calendaristice poate adresa acțiune instanței.

15.8. Prestatorul va desfășura activitățile de prelucrare a datelor care au intrat în posesia Prestatorului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ținând seama de prevederile privind protecția datelor cuprinse în prezentele CGC. Prin utilizarea serviciilor Prestatorului, Clientul își dă consimțământul ca datele furnizate să fie transmise către persoanele împuternicite de operator:

15.9. Prestatorului nu își asumă răspunderea pentru informațiile furnizate de Client. În cazul în care Prestatorul află că informațiile lezează drepturile unei terțe persoane sau legea, sau contravin prezentelor reguli de protecția datelor, respectiv produc daune prin nerespectarea regulilor de protecția datelor, Prestatorul are dreptul de a întreprinde măsurile legale necesare, în colaborare cu autoritățile instrumentatoare. În cazul în care, la utilizarea serviciilor, Clientul a furnizat datele unei terțe persoane, sau a produs daune în orice mod în cursul utilizării site-ului web, Prestatorul are dreptul de a pretinde daune.

15.10. Prestatorul protejează și asigură cu mijloace fizice, electronice și tehnice corespunzătoare datele colectate online, în vederea prevenirii accesării și publicării neautorizate, asigurării exactității datelor și celei mai optime utilizări a datelor.


15.11. Denumirea operatorilor:

 

15.12. În vederea verificării legalității transmiterii de date, respectiv în scopul informării persoanelor vizate, Prestatorul va ține evidența transmiterii către serviciile de curierat a datelor cu caracter personal furnizate de Client, care va conține data transmiterii datelor cu caracter personal prelucrate de către Prestator, temeiul legal și destinatarii transmiterii de date, precum și specificarea sferei datelor cu caracter personal transmise.  Prestatorul va păstra datele incluse în evidențele de transmitere date pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

15.13. Numărul de evidență al prelucrării datelor: NAIH-84718/2015

 

16. Alte prevederi

16.1. Webshopul este un sistem informatic pe bază de php, cu grad de securitate corespunzător, a cărui utilizare nu implică riscuri, însă Prestatorul recomandă următoarele măsuri de precauție:

16.2. Prestatorul are dreptul oricând de a modifica unilateral condițiile prezentelor CCG.

 

CGC accesibile în format electronic (pdf).

Actualizat la: 25.02.2021.

 

Înscriere la Newsletter